Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

NIFES er eit forskingsinstitutt med forvaltningsoppgåver, knytt til Fiskeri- og kystdepartementet.

Laksefileter som ligger i en haug

 Foto: Mattilsynet

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Besøksadresse:

Strandgaten 229, Bergen

Telefon:

55 90 51 00

Postadresse:

Postboks 2029, Nordnes

Heimeside:

www.nifes.no

Instituttet forskar  på ernæring til fisk og på korleis inntak av fisk og anna sjømat verker på helsa vår.

Instituttet gir råd til styresmakter, næring og forvaltning som støtte i arbeidet med å sikre at sjømat er trygg og sunn å ete.

Instituttet er nøytralt i forhold til fiskeri- og havbruksnæringa,  og skal gjere resultata frå forskinga si kjend.