Tilsynsresultater

Ofte kadmium i solsikkekjerner

14.12.2006 8 av i alt 209 prøvar av næringsmiddel hadde for høgt innhald av kadmium. Av dei var 1 prøve av müsli, resten var solsikkekjernar. Det vart påvist kadmium i over 90 prosent av dei analyserte solsikkekjernane. Det syner ei kartleggjing frå Mattilsynet i 2005.

Tema: Tilsynsresultater


Nasjonal kartlegging av bromerte flammehemmarar i fisk og marine oljar 2005

Fisk som ligger på is

29.10.2006 Nivåa av miljøgiftene bromerte flammehemmarar i fisk og marine oljar er låge og dei representerer ingen risiko for helsa til forbrukare, viser ein kartlegging frå Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av kvitt forsfor 2006: Ikkje helsefarleg for folk

13.08.2006 Vitskapskomiteen for mattryggleik konkluderer at det er liten risiko for helseskade for menneske som et fisk eller dyr som har beita eller drukke vatn i skytefelt der Forsvaret har brukt kvitt fosfor. Restane av kvitt fosfor i skytefelt kan derimot vere eit problem for dyrehelsa.

Tema: Miljøgifter


Undersøkelser av kvikksølv i blåkveite - folk flest kan fortsatt spise blåkveite

En blåkveite

02.06.2006 Folk flest kan fortsatt spise blåkveite uten å bekymre seg for høye konsentrasjoner av kvikksølv. Det er Mattilsynets konklusjon etter at det ble gjennomført omfattende prøvefiske og analyser av 320 blåkveiter fanget i området Lofoten til Øst-Finnmark i 2006. Mattilsynet minner om at gravide og ammende ikke bør spise blåkveite over tre kilo.

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av teflon 2006: Teflonprodukter ikke helsefarlige

28.03.2006 Normal bruk av teflonbelagte kokekar og stekepanner medfører ikke helsefare. Det viser en helserisikovurdering som Folkehelseinstituttet har utført på oppdrag fra SFT og Mattilsynet.

Tema: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper


Risikovurdering 2006: Helsefare ved bruk av enkelte kjøkkenredskaper i sort plast

11.01.2006 Påviste mengder av stoffet 4,4'-MDA avgitt fra enkelte kjøkkenredskaper laget av sort plast kan utgjøre en helsefare, viser en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynets regelverk krever at denne typen stoffer ikke skal være påvisbare i mat.

Tema: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper


Stor variasjon i innhold av tungmetaller i villsopp

29.09.2005 Kantarell, traktkantarell og fåresopp inneholdt lite kadmium, mens rimsopp hadde høye verdier av kadmium. Blyinnholdet i villsopp lå generelt mye lavere og godt under grenseverdien for dyrket sopp, viser analyser fra Mattilsynet i 2005.

Tema: Tilsynsresultater


For mye bly i keramikk

02.05.2004 Tre prosent av keramikk fra kunsthåndtverkere og små produsenter avga for mye bly, viser en undersøkelse fra Mattilsynet. Det ble også påvist høye verdier av barium. For stort inntak av disse metallene kan gi helseskader.

Tema: Tilsynsresultater