Dyrevelferd i økologisk husdyrhold

Dyrevelferd er en grunn til at mange velger et økologisk kosthold. Men hva innebærer egentlig økologisk husdyrhold? Hvilke regler og anbefalinger må og bør produsentene følge for å sikre god velferd for husdyr i økologisk drift?

Kyr på beite

I den økologiske forståelsen av dyrevelferd er hensynet til dyrenes egenart og mulighet for utfoldelse i samsvar med dyrets natur viktig. Det er høy grad av systemtenking, hvor samspillet mellom dyr og dyras omgivelser (atferd, fôr, miljø) betones. Dyrevelferd handler om dyrs livskvalitet.

På nettstedet NIBIO - Dyrevelferd i økologisk husdyrhold gis det svar på en del av dette. Dyrevelferdssidene er bygd opp med emneområder etter tradisjonelle dyregrupper i landbruket. Storfé, sau/geit, svin, fjørfé, hest, rein og fisk er hovedtemaer.

Ansvarlig: NIBIO Kontakt: 03246
En bananklase