Ingen økning i andel overvektige barn 2008-2012

Andelen tredjeklassinger med overvekt ser ikke ut til å øke. Det viser samlede resultater fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet 2008-2012.  I gjennomsnitt var16 prosent av tredjeklassingene overvektige.

En jente med en tallerken på hodet og en gaffel i munnen.

Foto: iStockphoto

Barnevekststudien er en landsomfattende studie som startet i 2008 for å overvåke vekstutviklingen blant norske 3. klassinger over tid. Dette er den eneste studien i Norge som overvåker barns høyde, vekt og livvidde.

Studien ble gjennomført for tredje gang høsten 2012, og neste måling er planlagt i 2015 ved de samme skolene.

Deltakelsen blant elevene har vært god og nesten ni av ti elever har deltatt i studien både i 2008, 2010 og 2012.

I alt deltar 127 skoler i dette helseovervåkingsprosjektet.

Resultatene fra barnevekststudien viser at:

 • For begge kjønn samlet er andelen med overvekt 16 prosent – det vil si om lag hver sjette tredjeklassing.
 • 18 prosent av jentene ble definert som overvektige.
 • 14 prosent av guttene ble definert som overvektige.
 • Andelen med overvekt var noe høyere i 2010 enn i 2008. Tallene for 2008 og 2012 er nokså like. Vi ser derfor ingen tendens til at andelen med overvekt går opp, verken hos gutter eller jenter.
 • Tallene for overvekt inkluderer en liten andel som har fedme. Ser man på landsgjennomsnittet, har andelen med fedme holdt seg uforandret og er cirka 3,5 prosent i alle de tre årene: 3,3 prosent i 2008, 3,6 prosent i 2010 og 3,5 prosent i 2012, og hverken noen signifikant økende eller minkende trend. Det var ikke noen tydelige kjønnsforskjeller i fedme disse tre årene. Se figur 2.
 • I gjennomsnitt er tredjeklassejentene 131 cm høye og guttene 133 cm høye.
 • Gjennomsnittsvekten er 29 kg for både jenter og gutter.
 • I gjennomsnitt er kroppsmasseindeksen (KMI) 16,7 kg/m2 for jenter og 16,6 kg/m2 for gutter.

Landsgjennomsnitt etter tre målinger 2008 - 2012

 • Det er ingen tendens til at andelen med overvekt inkludert fedme har gått opp, verken hos gutter eller jenter.
 • For begge kjønn samlet er andelen med overvekt 16 prosent – mellom hver femte og hver sjette tredjeklassing
 • Jentene har høyest andel overvekt med 18 prosent. 15 prosent av guttene er definert som overvektige.
 • Andelen med fedme holdt seg uforandret hos begge kjønn og er cirka 4 prosent.

Forskjeller mellom gutter og jenter

I alle de tre årene hvor Barnevekststudien har vært gjennomført, har andelen jenter med overvekt vært høyere enn blant guttene. Blant jentene er det i gjennomsnitt 18 prosent som har overvekt eller fedme, mens det blant guttene er 15 prosent. Forskjellen er stabil på 3 – 4 prosent fra 2008 til 2012. Disse resultatene støttes av at også livvidde i forhold til høyde er større hos jenter enn hos gutter.

For voksne er en kroppsmasseindeks (KMI) på 25 – 29,9 kg/m2 definert som overvekt og 30 kg/m2 og høyere er definert som fedme. For barn i alderen 2-18 år er KMI-genseverdiene for overvekt og fedme justert etter alder og kjønn .

Les hele saken Folkehelseinstituttet - Barnevekststudien 2008 - 2012: Stabil andel barn med overvekt

Ansvarlig: Nasjonalt folkehelseinstitutt Kontakt: 21077000