Små barn bør spise variert kost for å begrense inntaket av tungmetaller

Undersøkelser av mat til små barn gjort av det svenske Livsmedelsverket viser at maten ikke inneholder mer tungmetaller enn det som er tillatt. Variasjon i kostholdet til de minste barna, med bruk av ulike matvarer og produkter, anbefales likevel for å unngå et uheldig høyt inntak fra enkeltprodukter.

Baby som drikker av tåteflaske.

Foto: iStockphoto

Tungmetaller og mineraler

Tungmetaller er stoffer som finnes som forurensninger i matvarer, men som det bør være minst mulig av; spesielt i mat til små barn fordi barn har lav kroppsvekt og er særlig sårbare. Mineraler er stoffer som både voksne og barn trenger i små mengder, på samme måte som vitaminer.
 

Mineraler finnes naturlig i råvarer, men tilsettes også i produkter til små barn for å øke innholdet. Barn trenger mineraler for å vokse og utvikle seg normalt, men for mye kan være uheldig.

I januar publiserte det svenske Livsmedelsverket resultatene fra en undersøkelse der ulike typer produkter til små barn ble analysert for tungmetaller og mineraler. Både morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, industriframstilte barnegrøter og vellinger, ris-, havre- og soyadrikker og næringsmidler til syke barn ble undersøkt i den svenske undersøkelsen. De aller fleste av disse produktene er også på det norske markedet. Se oversikt over produkter og råd til foreldre og helsepersonell fra Livsmedelsverket (lenker til høyre).

Kan være en helserisiko

Produktene inneholdt tungmetallene arsen, bly og kadmium i varierende mengder. Det ble ikke funnet mengder som overskrider grenseverdiene, men i visse tilfeller kan dette likevel innebære en helserisiko for små barn, for eksempel hvis et barn spiser ensidig.  Maten ble analysert for innhold av mineralene jern, kobber og mangan. Tre av produktene (en velling og to medisinske næringsmidler) inneholdt for mye mineraler. De svenske mattilsynsmyndighetene følger opp disse funnene.

Fraråder risdrikk til barn under seks år

Ut i fra resultatene fra den svenske undersøkelsen fraråder nå Mattilsynet at det gis risdrikker til barn under 6 år. Grunnen til dette er at det er en risiko for at barn som drikker risdrikk hver dag i mange år kan få i seg for mye arsen.

Gi barna et variert kosthold

Det er ellers ikke noe i funnene som gjør det nødvendig å endre de eksisterende kostrådene for sped- og småbarn.

- Ved å variere mellom ulike typer matvarer og produkter til små barn vil man kunne unngå at de får for mye av uønskede stoffer fra ett eller noen få produkter med høyt innhold. Det er ingen holdepunkter for at industrifremstilt barnemat inneholder mer tungmetaller enn hjemmelaget mat fordi stoffene finnes naturlig i råvarer som også brukes når man lager barnematen selv, sier Julie Tesdal Håland i Mattilsynet

Hvis et barn må følge en spesiell kost (for eksempel på grunn av matoverfølsomhet), anbefales det at endringer i kostholdet gjøres i samarbeid med en lege eller klinisk ernæringsfysiolog.

Hva gjør Mattilsynet?

Mattilsynet ber nå norske importører av slike produkter om å gjøre det de kan for å redusere forekomsten av tungmetaller til et minimum. For mineraler er det gitt minimums- og maksimumsverdier i regelverket for produkter til sped- og småbarn og i regelverket for medisinske næringsmidler. Det er virksomhetenes ansvar å ha kontroll med innholdet av mineraler i produkter til sped- og småbarn og i medisinske næringsmidler, samt å sørge for at produktene tilfredsstiller de kravene som regelverket stiller.

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet skal, på oppdrag fra Mattilsynet, utføre en risikovurdering av inntak av uorganisk arsen, og en risikovurdering av inntak av kadmium hos den norske befolkningen.

Vitenskapskomiteeen for mattrygghet (VKM): Foreløpig bestilling - Risikovurdering av inntak av uorganisk arsen hos den norske befolkningen
 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Foreløpig bestilling - Risikovurdering av inntak av kadmium i den norske befolkningen 

Kontakt:
Pressehenvendelser Mattilsynet, ring pressevakt, tlf: 469 12 910
Publikumshenvendelser til Mattilsynet, tlf.: 22 40 00 00
Andre henvendelser: Julie Tesdal Håland og  Anne K. Bueso, seksjon omsetning til forbruker, hovedkontoret Mattilsynet.

Helsedirektoratet - Pressevakt 

 

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00