Mattilsynet har analysert kjøkkenartikler av plast

Mattilsynet har undersøkt 25 kjøkkenartikler av polyamidplast (nylon) for å analysere for primære aromatiske aminer (PAA). Ingen av de undersøkte artiklene overskred grenseverdiene som er satt for denne type produkter.

IllustrasjonsfotoFoto: Mattilsynet

Primære aromatiske aminer (PAA)

PAA er stoffer der noen er kreft- og allergifremkallende, mens andre er mistenkt kreftfremkallende. PAA kan oppstå i materialer som er ment for kontakt med mat som et resultat av tilstedeværelse av urenheter eller degraderingsprodukter som for eksempel aromatiske isocyanater brukt i lakk. I følge regelverket på matkontaktmaterialer av plast skal ikke artikler og gjenstander avgi PAA i målbare mengder til maten. Deteksjonsgrensen er satt til 10 µg/kg næringsmiddel.

I følge regelverket på matkontaktmaterialer av plast skal ikke artikler og gjenstander avgi PAA i målbare mengder til maten. Deteksjonsgrensen er satt til 10 µg/kg næringsmiddel.

Av de 25 produktene som ble undersøkt, ble det oppdaget PAA i 14 produkter. Undersøkelsen ble gjennomført i siste halvdel av 2014. Fra 2011 har kontrollen med kjøkkenartikler av polyamidplast vært intensivert i hele EU/EØS-området.

Myndighetene, deriblant Norge er pålagt å føre importkontroll med produkter importert direkte fra Kina og Hong Kong. Denne strenge importkontrollen kom på bakgrunn av at det var mange produkter med opprinnelse Kina og Hong Kong som inneholdt for høye nivåer av PAA.

I tillegg til denne importkontrollen ville Mattilsynet kontrollere produkter som allerede var på markedet, uavhengig av opprinnelsesland. Av de 14 produktene hvor det ble funnet PAA, var ingen over grenseverdien på 10 µg/kg næringsmiddel. Resultatet fra denne undersøkelsen er bedre sammenlignet med tidligere undersøkelser fra Mattilsynet. Samtidig er dette kun et lite utvalg av prøver på markedet. I EUs varslingssystem, RASFF, meldes det fortsatt inn polyamidprodukter med for høyt innhold av PAA. Det er derfor viktig at virksomheter som importerer kjøkkenartikler av polyamidplast har fokus på problemstillingen med PAA. Det er egne restriksjoner for import fra Kina eller Hong Kong.

Se rapporten fra Mattilsynet: Analysis of primary aromatic amines (PAA) in black nylon kitchenware 2014 - Selected samples from the Norwegian Market

Kontakt:
Pressevakten i Mattilsynet: 469 12 910, eller kommunikasjon@mattilsynet.no

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00