Havforskningsinstituttet (HI)

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel 1000 ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning.

Laksefileter som ligger i en haug

 Foto: Mattilsynet

Havforskningsinstituttet (HI)

Besøksadresse:

Strandgaten 229, Bergen

Telefon:

55 23 85 00

Postadresse:

Postboks 1870, Nordnes

Heimeside:

www.hi.no

1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

HI har hovedkontor i Bergen, men har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har instituttet et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Forskning og råd fra HI skal være med på å legge grunnlaget for at samfunnet også i fremtiden skal kunne utnytte de store verdiene i havet på en bærekraftig måte. Vi er en nøytral kunnskapsleverandør som skal gjøre resultatene av forskningen vår kjent både nasjonalt og internasjonalt.

HI er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og rundt halvparten av virksomheten vår er finansiert av departementet. Resten blir finansiert av eksterne forskningsmidler.