Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er eit biomedisinsk beredskaps- og forskingsinstitutt med fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd, mattryggleik og fôrtryggleik som kjerneområde. Veterinærinstituttet skal ha ei fri og uavhengig stilling i alle faglege spørsmål.

Veterinærinstituttet

Besøksadresse hovedkontoret:

Ullevålsveien 68, Oslo

Telefon:

23 21 60 00

Postadresse:

Pb 750 Sentrum, 0106 Oslo

E-post:

postmottak@vetinst.no

Heimeside:

https://www.vetinst.no/

Veterinærinstituttet er styresmaktene sin viktigaste kunnskapsleverandør ved førebygging, rådgjeving, oppklaring og handtering av alvorlege smittsame sjukdommar hjå fisk og landdyr og zoonosar.

Veterinærinstituttet deltek også i førebygging og handtering av kriser årsaka av helseskadelege sambindingar og smittestoff i fôr og mat.

Veterinærinstituttet yter dessutan tenester og overfører kunnskap til næring, fagpersonell og dyreeigarar.

Visjon

Veterinærinstituttet er beredskaps- og kompetansenavet for ei helseHovudmål

Veterinærinstituttet skal være proaktiv i arbeidet for god dyrehelse, fiskehelse, humanhelse, velferd og berekraftig bioproduksjon. Dette skal vi oppnå gjennom ein framtidsretta, faglig ambisiøs og samspelande organisasjon som leverer

  • Forsking
  • Innovasjon
  • Overvaking
  • Diagnostikk
  • Risikovurdering
  • Rådgjeving
  • Målretta kommunikasjon

av høg kvalitet