Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er en faglig uavhengig komite på mat- og miljøområdet oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). VKM skal utføre uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og sikre åpen kommunikasjon om disse.  VKM utfører risikovurderinger på områdene mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse, plantevernmidler, genmodifiserte organismer, kosmetikk og kroppspleieprodukter på oppdrag fra Mattilsynet. VKM utfører miljørisikovurderinger knyttet til genmodifiserte organismer, mikrobiologiske produkter, fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) på oppdrag fra Miljødirektoratet. VKM gjør også risikovurderinger på eget initiativ.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Besøksadresse hovedkontoret:

Pilestedet Park 7 A (inngang fra Stensberggaten), 0176 Oslo

Telefon:

21 62 28 00

Postadresse:

Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo

E-post:

vkm(a)vkm.no

Heimeside:

www.vkm.no

VKM består av en tverrfaglig komité med i underkant av 120 medlemmer fordelt på en Hovedkomité og 11 faggrupper, og et sekretariat på 21 personer. Medlemmene er uavhengige vitenskapelige eksperter fra en rekke fagfelt og vitenskapelige institusjoner. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål. Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen enhet ved Folkehelseinstituttet.

Medlemmene i VKM oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet. Medlemmene deltar i VKM i kraft av egen faglig ekspertise og representerer ikke sin arbeidsgiver eller andre interesser.

Sekretariatets direktør har ansvaret for den daglige virksomheten. Hovedkomiteen og/eller faggruppene har det faglige ansvaret for risikovurderingene som utføres av VKM.

VKM skal praktisere full åpenhet om sitt arbeid. VKM leverer faglige vurderinger i form av uttalelser (på engelsk «opinions»). En uttalelse kan være en risikovurdering, en nytte- og risikovurdering, en forskningsoppsummering eller andre vitenskapelige vurderinger og kommentarer.

Se også: Slik vurderer VKM risiko