Fysisk aktivitet og overvekt

Sykdomsrisikoen forbundet med overvekt er betydelig redusert hos personer som til tross for overvekten, er i god fysisk form. Dokumentasjonen for dette er overbevisende

Overvektig jente som tar situps

 Foto: iStockphoto.com

Tall fra bl.a Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser økende forekomst av overvekt og fedme både i utviklingsland og i industriland. Økningen i kroppsvekt er så sterk og rask at mange mener vi står overfor en global epidemi, med store konsekvenser for helse og velferd. Også i Norge ser vi klart denne utviklingen.

Sammenhengen mellom overvekt og inaktivitet

Selv om genetiske faktorer spiller en betydelig rolle for utviklingen av overvekt, er det gode holdepunkter for at overvekt i dagens samfunn skyldes for høyt energiinntak og for lavt energiforbruk. Stillesittende arbeid, energisparende innretninger, utstrakt bruk av motoriserte transportmidler og passiv fritid er viktige i denne sammenhengen.

En rekke undersøkelser viser at inaktive personer har høyere kroppsvekt, høyere kroppsmasseindeks (BMI) og høyere fettprosent enn dem som er mer fysisk aktive.

For å vedlikeholde et større vekttap er det vist at 60 - 90 minutter med moderat fysisk aktivitet per dag er nødvendig.

Effekt på energiomsetning og kroppssammensetning

Økt stoffskifte

Energiforbruket gjennom et døgn omfatter i alt hvilestoffskiftet (60-75%), energikostnaden ved spising (10-12%) og energiforbruket ved fysisk aktivitet som varierer veldig etter aktivitetsnivå, men som dreier seg om 10-15 % hos inaktive personer.

Fordi hvilestoffskiftet normalt utgjør størstedelen av døgnforbruket av energi, vil en liten økning i hvilestoffskiftet kunne få en relativt stor betydning for opprettholdelsen av normal kroppsvekt. Økt fysisk aktivitetsnivå fører som regel til økt stoffskifte via økning i muskelmassen.

Vedlikehold av muskelmassen

Regelmessig fysisk aktivitet påvirker kroppssammensetningen i positiv retning. Spesielt ved styrketrening, men også ved utholdenhetstrening øker muskelmassen til fordel for fettmassen. Økt muskelmasse fører til økt hvilestoffskifte, og virker bl.a positivt inn på blodsukkernivået.

Bedret utnytting av fett

Regelmessig fysisk aktivitet fører til bedret evne til å forbruke fett under muskelarbeid. Utholdenhetstrening gir lavere nivåer av triglyserider i blodet, og det sunne kolesterolet øker.

Overvektig og i god form

Sykdomsrisikoen er redusert hos dem som til tross for overvekten er i god fysisk form. Regelmessig fysisk aktivitet bidrar til å forebygge en rekke av livsstilssykdommene relatert til overvekt.

Inaktivitet

Fysisk inaktivitet øker risikoen for utvikling av overvekt og fedme, og har også andre helsemessige konsekvenser. Inaktivitet kan sees som en selvstendig risikofaktor for overvekt og fedme. Tiden som hver dag brukes til inaktivitet foran pc, tv og mobiltelefon bør reduseres. I tillegg til at inaktivitet er en energisparende aktivitet fører ofte stillesittingen foran pc og tv til økt inntak av mat.

Vektreduksjon og fysisk aktivitet

De fleste som ønsker å redusere kroppsvekten anbefales en kombinasjon av regelmessig fysisk aktivitet og lavere energiinntak. Etter hvert som den fysiske formen blir bedre og energiforbruket under aktiviteten øker, kan man lempe på begrensningene i matinntaket. Studier viser at de som er fysisk aktive under en vektreduksjon, og som fortsetter med regelmessig fysisk aktivitet etter vektreduksjonsperioden har lettere for å opprettholde vekttapet.