Gratis vitamin D-tilskudd til spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

Alle spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn får tilbud om gratis vitamin D-tilskudd i de første seks levemånedene.

Rakitt (skader på skjelettet), som skyldes mangel på vitamin D, rammer i størst grad spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Ved å dele ut gratis vitamin D-tilskudd, kan vitamin D-mangel forebygges og dermed forhindre tilfeller av rakitt hos denne gruppa barn.

Det er høy forekomst av vitamin D-mangel hos kvinner i fertil alder fra ikke-vestlige land, og det er en sterk sammenheng mellom morens og det nyfødte barnets vitamin D-status. I Norge forekommer ernæringsbetinget rakitt nesten utelukkende hos barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

I Norge anbefales det at spedbarn fra fire ukers alder får vitamin D-tilskudd i form av tran, og barn som ikke får tran, bør gis vitamin D-dråper. Det er ikke tradisjon hos ikke-vestlige innvandrere å bruke tran, derfor gis det tilbud om gratis vitamin D-dråper.

Helsedirektoratet har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som skal deles ut sammen med gratis vitamin D-dråper. Brosjyren finnes på norsk, engelsk, urdu, arabisk, somalisk og tyrkisk. Last ned brosjyrene her: Helsedirektoratet - Informasjonsbrosjyrer om vitamin D-dråper

Resultatene fra et prøveprosjekt før ordningen ble innført, viste en klar forbedring av vitamin D-nivået i blodet hos spedbarna som fikk tilbud om gratis vitamin D-dråper og tilpasset informasjonsmateriell, sammenlignet med gruppen som kun fikk ordinær oppfølging på helsestasjonen.

Gratis utdeling av vitamin D-tilskudd til spedbarn med ikke-vestlig bakgrunn er ett av de foreslåtte tiltakene i Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011).