Seks av 20 populære kjøttpålegg inneholdt mer salt enn deklarert

Mattilsynet har fått analysert 20 bestselgere innen kjøttpålegg fra produsentene Nordfjord, First Price, Gilde, Grilstad, Tulip, Mills, Stabburet og Prior for næringsstoffer og miljøgifter.  Nær en tredjedel av produktene inneholdt mer salt enn det som var oppgitt på næringsdeklarasjonen. Ingen av produktene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene.

Skinkeskiver

 Foto: Colourbox.com

Produktgruppene skinke, servelat, spekeskinke og leverpostei ble analysert for næringsstoffer og tungmetallene arsen, bly, kadmium og kvikksølv. Analysene er utført av Havforskningsinstituttet. Analysene viste at det var avvik mellom oppgitte og analyserte mengder salt i seks av produktene.

- Vi har vurdert resultatene ut fra en forutsetning om at næringsdeklarasjonen ikke skal ha større avvik enn 20 prosent mellom analysert innhold og oppgitt saltverdi. Det vil være naturlig variasjon av næringsstoffer i produktene, og det er vanskelig å oppgi en eksakt saltverdi i et produkt, men i seks av 20 produkter var det over 20 prosent mer salt enn det som var oppgitt i næringsdeklarasjonen ifølge våre analyser, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i Mattilsynet.

I helsemyndighetenes strategi for å redusere saltinntaket er arbeid med reduksjon av saltinnholdet i industribearbeidede matvarer og merking av salt sentralt. Det er derfor viktig for myndighetene at merkingen av salt er korrekt slik at forbrukere ikke blir villedet.

Mattilsynet vil følge opp saltavvikene i merkingen med produsentene. 

Vitamin A innhold i norsk leverpostei

Mattilsynet ønsker mer kunnskap om vitamin A innhold i leverpostei da høyt inntak av leverpostei kan medvirke til for mye vitamin A i kosten. Variasjon i vitamin A innhold i leverpostei kan skyldes ulik oppskrift på leverpostei, ulik fôrpraksis, dyreraser eller alder på dyrene som er brukt til produksjon av leverpostei.

For å analysere innholdet har Mattilsynet tatt ut leverpostei fra flere produksjoner, og i ulike tidsrom. Et analysert gjennomsnitt av fire bestselgere innen leverpostei med svinlever som ingrediens inneholdt i overkant av 5000 mikrogram vitamin A per 100 gram leverpostei. Tilsvarende analyser av svensk leverpostei utført av svenske helsemyndigheter viste 3150 mikrogram vitamin A per 100 gram.

- Bransjen er klar over problemstillingen med mye vitamin A i norsk svinelever og jobber med reduksjon av vitamin A i norsk svinefôr. Det er viktig at bransjen har kontroll på produksjon av leverpostei i forhold til vitamin A. Vi i Mattilsynet vil også følge opp næringsinnhold i leverpostei med videre vitamin A analyser, sier seniorrådgiver Ellen Kielland.

Ingen miljøgifter over grenseverdier

Mattilsynet overvåker regelmessig også innholdet av miljøgifter i næringsmidler. Kjøttproduktene ble analysert for arsen, bly, kadmium og kvikksølv som er tungmetaller som kan påføre både mennesker og dyr helseskade. Alle analysene viste resultater som er under grenseverdiene som gjelder for de ulike matvarekategoriene.

Analyseresultatene for kjøttpålegg finner du i Matvaretabellen

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for mange av matvarene vi spiser i Norge. I Matvaretabellen versjon 2018 finner du nå analyseresultatene for kjøttpåleggene fra prosjektet som var: skinke, servelat, salami, spekeskinke og leverpostei.

Se sammendrag og rapporten på Mattilsynet.no Analyser av næringsstoffer og tungmetaller i kjøttpålegg 2018