Nyheter

Analyser av skrulokk 2007: Færre skrulokk avgir ftalater til næringsmidler

22.06.2016 På bakgrunn av at det ble funnet høye nivåer av ftalater i fete sauser på glass med skrulokk høsten 2006 tok Mattilsynet ut nye prøver sommeren 2007. Ingen av prøvene som ble tatt ut sommeren 2007 er å anse som helsefarlige. Dette indikerer at industrien i stor grad har skiftet til lokktyper som ikke inneholder ftalater.

Tema: Tilsynsresultater


Nasjonal tilsynskampanje 2006: Resultater fra Fersk, sporbar fisk?

Ulike fisketyper ligger i en fiskedisk

03.01.2013 Nærmere 30 prosent av grossistene var dårlige på merking og hygiene, men de har et relativt bra sporbarhetssystem. For detaljistleddet er situasjonen rimelig bra, men det er stort behov for veiledning, og detaljistene kan derfor bli enda bedre. Dette er konklusjonen etter Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje Fersk, sporbar fisk?

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av keramikk 2007: Stort sett trygg keramikk

22.06.2016 Det meste av keramikken var trygg, men noen få gjenstander avga metaller i nivåer som kan medføre vesentlig overskridelse av tolerabelt daglig inntak. Det viser en ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Med bakgrunn i risikovurderingen vil Mattilsynet utarbeide veiledning til keramikere for bruk av glasur som inneholder metallene nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan.

Tema: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper


Nasjonal tilsynskampanje kostilskot 2006: Fire av 95 heldt mål

Ulike typer kosttilskudd i en skål.

03.01.2013 Over 90 prosent av dei undersøkte kosttilskots-produkta hadde manglar ved merking eller marknadsføring, syner rapporten frå den nasjonale tilsynskampanjen på kosttilskot for 2006 som no ligg føre. Mattilsynet finn resultata nedslåande.

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av spekemat 2007: E. coli i spekemat vurdert

20.08.2013 Etter E. coli utbruddet i 2006 har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å utarbeide risikovurdering omkring farlige E. coli hos dyr, mat og mennesker, med vekt på spekepølseproduksjon.

Tema: Smittestoffer


2007: Risikovurdering av drikke med sukker og søtstoffer

Ulike typer saftflasker

09.08.2018 For de fleste vil det være gunstig å erstatte sukkerholdig brus/leskedrikk, saft og nektar med vann eller søtet brus/leskedrikk, saft og nektar med søtstoffer. Barn under 3 år bør ikke få drikke med søtstoffer. Det mener Mattilsynet og Helsedirektoratet. Synspunktene støttes av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en ny rapport.

Tema: Drikke


Lite Listeria i norsk røykelaks

Røkelaks med gressløk.

03.01.2013 Det er konklusjonen til Mattilsynet etter ei større gransking av Listeria i røykelaks som er handla inn frå butikkar. Resultata ser ut til å bekrefte at røykelaks på marknaden enten er fri for Listeria eller, når den fyrst har blitt forureina, inneheld få bakteriar.

Tema: Tilsynsresultater


Ofte kadmium i solsikkekjerner

03.01.2013 8 av i alt 209 prøvar av næringsmiddel hadde for høgt innhald av kadmium. Av dei var 1 prøve av müsli, resten var solsikkekjernar. Det vart påvist kadmium i over 90 prosent av dei analyserte solsikkekjernane. Det syner ei kartleggjing frå Mattilsynet i 2005.

Tema: Tilsynsresultater


Nasjonal kartlegging av bromerte flammehemmarar i fisk og marine oljar 2005

Fisk som ligger på is

03.01.2013 Nivåa av miljøgiftene bromerte flammehemmarar i fisk og marine oljar er låge og dei representerer ingen risiko for helsa til forbrukare, viser ein kartlegging frå Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av kvitt forsfor 2006: Ikkje helsefarleg for folk

22.06.2016 Vitskapskomiteen for mattryggleik konkluderer at det er liten risiko for helseskade for menneske som et fisk eller dyr som har beita eller drukke vatn i skytefelt der Forsvaret har brukt kvitt fosfor. Restane av kvitt fosfor i skytefelt kan derimot vere eit problem for dyrehelsa.

Tema: Miljøgifter