Antibiotikaresistente bakterier

Antibiotikaresistens er et økende medisinsk problem. Økt bruk av antibiotika til behandling og forebygging av sykdommer hos mennesker og dyr er en viktig årsak til at bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika.

Bakterieprøver testes for antibiotikasresistens

 Foto: iStockphoto.com

Når bakterier blir motstandsdyktige (resistente) betyr det at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene. Det er særlig alvorlig dersom zoonotiske bakterier (Salmonella og andre bakterier som kan smitte fra dyr til mennesker) blir resistente, fordi dette minsker behandlingsmuligheten for alvorlige infeksjoner forårsaket av slike bakterier.

Antibiotikaresistente zoonosebakterier kan overføres fra dyr til mennesker, men det motsatte kan også forekomme; at mennesker smitter dyr med sine bakterier. Dette er blitt særlig aktualisert ettersom en spesiell viktig resistent bakterie, MRSA - meticillinresistente Staphylococcus aureus, har blitt mer utbredt. MRSA kan også overføres mellom dyr og mennesker – og dette kan gå begge veier. 

Forekomsten av resistente bakterier hos norske matproduserende dyr er relativt lav sammenlignet med forekomsten i mange land utenfor Norden. Dette er trolig en følge av et relativt lavt forbruk av antibakterielle midler i husdyrproduksjonen i Norge. 

Det er ikke helt klart i hvilken grad næringsmidler er årsak til spredning av antibiotikaresistente bakterier. Det antas at resistente ikke-sykdomsfremkallende bakterier i matvarer i noen tilfeller etablerer seg i tarmen hos mennesker, men det er behov for flere studier for å kunne si noe om hvilken betydning resistente bakterier i mat har for forekomsten av resistente bakterier hos mennesker.  

Resistens mot antimikrobielle midler hos bakterier fra fôr, dyr og næringsmidler i Norge overvåkes. Hensikten er å registrere resistensutviklingen over tid og i forhold til utviklingen i andre land, samt i forhold til den humanmedisinske situasjonen.

Lær deg mer om antibiotikaresistens og om hvordan det spres.

Se video fra EUs mattrygghetsorgan, EFSA What is antimicrobial resistance? How is it related to food safety? (Youtube.com - bruk "sub titles"/teksting)