Innsatsen mot antibiotikaresistens nytter

Forbruket av antibiotika til dyr gikk ned i 2017, og forbruket til oppdrettsfisk var fortsatt svært lavt, viser Mattilsynets overvåkning av området i 2017. Antibiotikaresistente bakterier i dyr og matvarer er fortsatt et begrenset problem i Norge, men import og turisme kan true den gode tilstanden vi har.

Bakterieprøver testes for antibiotikasresistens

Restriktiv bruk av antibiotika på gårdene, gode smitterutiner, god hygiene på slakterier og god kjøkkenhygiene hjemme på kjøkkenet er alle viktige punkter for å unngå at problemet med antibiotikaresistens øker. Foto: iStockphoto.com

Forbruket av antibiotika til dyr og forekomsten av antibiotikaresistente bakterier fra dyr og mat i Norge er fremdeles et begrenset problem. Det viser en ny rapport Mattilsynet har bestilt fra Veterinærinstituttet.

- Vi er svært fornøyd med den systematiske innsatsen som husdyrnæringen, veterinærer og bønder har gjort for å redusere antibiotikabruken. I Norge er det tradisjon for tett samarbeid mellom myndigheter, næring og forvaltning. Det gir resultater, sier Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet.

Må opprettholde innsatsen

- Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier er mye større i andre land enn i Norge. Stort forbruk av antibiotika er den viktigste driveren for resistens, men betyr mindre i Norge enn i andre land fordi forbruket er lite.

For å beholde den gunstige situasjonen vi har her i Norge kreves det strenge smitterutiner hos bøndene, veterinærer og leger må ha en bevisst og restriktiv holdning til bruk av antibiotika, og privatpersoner må ha kunnskap hos om hva de kan gjøre for ikke å bidra til økende antibiotikaresistens.

- Vi ser at tiltakene vi har iverksatt fungerer, men vi kan ikke la de gode resultatene bli en hvilepute. Det er spesielt viktig å unngå spredning av antiotikareistens, her er det fortsatt mange kunnskapshull. Antibiotikaresistens er et problem som må forebygges, det kan ikke bekjempes dersom vi lar det vokse ut av kontroll. Dette krever innsats fra alle deler av samfunnet, sier Gjein.

Mattilsynets tiltak for å forebygge antibiotikaresistens

Mattilsynet hovedoppgave er å sørge for at maten er trygg og dyra er friske. Friske dyr fører naturlig nok til lite medisinbruk. Restriktiv bruk av antibiotika på gårdene, gode smitterutiner, god hygiene på slakterier og god kjøkkenhygiene hjemme på kjøkkenet er alle viktige punkter for å unngå at problemet med antibiotikaresistens øker.

Overvåkningsprogrammer og tilsyn med alle deler av næringskjeden gir nødvendig oversikt, og mulighet for å forebygge, slik at uønskede hendelser ikke oppstår. Blant Mattilsynets konkrete tiltak er overvåkningsprogrammet på LA-MRSA. LA-MRSA er en resistent bakterie som finnes i svinebesetninger.

Les mer om resultatene hos Veterinærinstituttet Har nådd målet om 10 prosent reduksjon av antibiotika til matproduserende dyr

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS) , tlf. 469 12 910, Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00, postmottak@mattilsynet.no