Parasitter

En rekke parasitter kan smitte mennesker via matvarer og drikkevann. Enkelte parasitter finnes både hos dyr og mennesker. En del parasitter finnes oftest hos dyr, men kan også overføres til mennesker.

Forsker som undersøker frukt og grønnsaker i et mikroskop

 Foto: iStockphoto.com

Smitte via grønnsaker, frukt og bær

Mange mat- og vannbårne parasitter forekommer normalt i tarmen hos dyr og mennesker hvor de lever og formerer seg. Voksne parasittene eller utviklingsstadier av parasittene i form av egg, cyster, oocyster eller larver blir skilt ut med avføringen og smitter dermed en ny vert, enten et dyr eller et menneske. I tillegg til ved direkte kontakt med smittede dyr eller smitteførende avføring kan mennesker bli smittet ved inntak av vann, eller matvarer, særlig grønnsaker, bær og frukt som er forurenset med slik avføring.

Eksempler på parasitter som kan smitte mennesker på denne måten er encellede parasitter som Cryptosporidium-arter, Giardia duodenalis, Toxoplasma gondii, enkelte arter bendelmark, for eksempel Echinococcus multilocularis og spolmark.

Smitte via kjøtt og fisk

Enkelte utviklingsstadier av parasitter kan finnes i vev, for eksempel muskulatur, hos landdyr eller fisk. Mennesker kan bli smittet ved å spise rått eller utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt eller fisk. Eksempler på parasitter som kan smitte på denne måten er bendelmark, Toxoplasma og trikiner i kjøtt, samt kveis (Anisakis/Pseudoterranova) i fisk. 

Vannbårne parasitter

De viktigste vannbårne parasittene som smitter mennesker i Norge tilhører slektene Cryptosporidium og Giardia. Dette er encellede, mikroskopiske parasitter som lever i tarmen hos mennesker og en lang rekke dyrearter. Noen av artene finnes bare hos dyr, andre bare hos menneskermens noen finnes både hos dyr og mennesker. Disse parasittene har generelt hardføre  smittestadier og kan ofte kan overleve lenge i vann, spesielt under kjølige forhold.

Forekomst i Norge

Flere av de nevnte parasittene har naturlig forekomst her til lands og har ført til sykdomsutbrudd i Norge. De encellede, vannbårne parasittene kan påvises i råvannet til mange vannverk. Andre slik som Toxoplasma kan finnes hos norske dyr og dermed i produkter. Echinococcus multilocularis er eksempel på en parasitt som ikke er påvist i fastlands-Norge, men som finnes i mange av våre naboland og nedover i Europaog som det derfor er viktig å forhindre introduksjon av.

Kontroll og forebygging

Parasitter tåler uttørring, kulde og desinfeksjonsmidler i varierende grad. Parasitter drepes ved tilstrekkelig varmebehandling og enkelte, slik som trikiner, Toxoplasma, Anisakis og mellomstadier av bendelmark, drepes dessuten ved tilstrekkelig frysing.

Det er lang tradisjon for kontroll med parasitter i norsk næringsmiddelproduksjon. Alle svineslakt blir undersøkt for forekomst av trikiner. Det samme gjelder kontroll av mellomstadier for bendelmark i storfeslakt. Fisk, med unntak av fersk oppdrettslaks, som skal benyttes til sushi skal ha vært frosset.

De store vannverkene foretar UV- eller ozonbehandling av råvannet slik at eventuelle vannbårne encellede parasitter uskadeliggjøres.

Forebyggende tiltak mot Echinococcus multilocularis skjer ved krav om parasittbehandling av hunder som innføres fra land der parasitten forekommer.