Salmonella forårsaker en av sju matbårne sykdomsutbrudd i Europa

Antall rapporterte tilfeller av salmonella og campylobacter har holdt seg stabilt over de fem siste årene. Listeriose fortsetter å øke i de europeiske landene, viser tall for 2017.

Forsker som undersøker frukt og grønnsaker i et mikroskop

 Foto: iStockphoto.com

Den den årlige rapporten om trender og kilder til zoonose fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer, ECDC, viser at det bare var små variasjoner i rapporterte tilfeller av de tre viktigste infeksjonssykdommene som overføres mellom mennesker og dyr (zoonoser) i EU i 2017 sammenliknet med 2016.

Salmonella

Etter mange år med nedgang, har antall utbrudd av salmonella i EU flatet ut. I 2017 falt antallet fra 94 425 til 91 662, men den nedadgående trenden som begynte i 2008, har stagnert.

Salmonella Enteritidis er den salmonellavarianten som rapporteres oftest i mennesker. Den forårsaker en av sju matbårne utbrudd. Trenden med bekreftede tilfeller av Salmonella Enteritidis holdtseg stabil i perioden 2013 – 2017. Den ser ut til å speile en tilsvarende trend i verpehøns.

Det ble rapportert drøyt 5 000 mat- og vannbårne utbrudd i 2017, en nedgang på 6,8 prosent sammenliknet med 2016. Salmonellabakterier forårsaket flest matbårne utbrudd, spesielt bakterier i kjøttprodukter og egg.

Campylobacter og listeriabakterier

Antall rapporterte tilfeller av campylobacter falt noe i 2017 sammenliknet med 2016. Det er fortsatt den mest rapporterte zoonotiske sykdommen i EU. Den høyeste forekomsten av campylobacter ble avdekket i kyllingkjøtt (37, 4 prosent) og kalkunkjøtt (31,5 prosent).

Også rapporterte infeksjoner med listeriabakterie (listeriose) falt noe i 2017 sammenliknet med 2016, skjønt trenden har vært oppadgående de siste fem årene. Det er først og fremst eldre mennesker over 84 år som er utsatt. I denne aldersgruppen var listerioseraten 24 prosent. De høyeste nivåene av Listeria monocytogenes ble funnet i fisk og fiskeprodukter, fulgt av spiseklar mat.

Les pressemeldingen fra EFSA Zoonotic diseases: progress has stalled

Risikovurdering av Listeria

Vitenskapskomiteen for mat og miljø publiserte i juni 2018 en risikovurdering av listeriabakterier i fiskevarer, kjøttvarer, melkeprodukter og frukt, bær og grønnsaker for utsatte grupper

VKM er også i gang med en vurdering av listeriabakterier i sushi.