Vannbårne utbrudd − årsaker og forekomst i Norge

Generelt har vi godt og trygt drikkevann i Norge. Utbrudd av smittsom sykdom forårsaket av forurenset drikkevannet skjer likevel med ujevne mellomrom. Spesielt for Norge, er at vi har spredt bosetning med mange små vannverk, og at vi bruker mye overflatevann som vannkilde.

 Foto: Colourbox.com

Utbrudd på grunn av drikkevann i Norge

Vi har lite informasjon om hvor mange som totalt blir syke av drikkevannet årlig, men en studie i regi av Folkehelseinstituttet pågår for å få mer informasjon om dette. Det har de siste tiårene kun vært et fåtall større utbrudd; Giardia-utbruddet i Bergen i 2004 med rundt 6000 syke og campylobacter-utbruddet på Røros i 2007 med rundt 1500 syke. I tillegg registreres det hvert år et varierende antall mindre utbrudd forårsaket av drikkevann fra enkelthusanlegg eller små fellesforsyninger. I perioden 2005–2018 ble det registrert 46 utbrudd der vann var mistenkt årsak med nærmere 3000 registrerte syke. De fleste av disse utbruddene var knyttet til private vannforsyningssystemer med utilstrekkelig vannbehandling.

Hva slags smitte?

Smittestoff som forårsaker vannbårne utbrudd gir som regel mage-tarmsymptomer. Både ulike typer bakterier, virus og parasitter kan smitte via vann. For rutinekontroller av drikkevannet undersøkes det ofte for E. coli i vannet. Dette gjøres fordi E. coli er en bakterie som alltid finnes i tarmen til varmblodige pattedyr og fugler, og forekomst av E. coli i vannet vil derfor innebære at vannet er forurenset med tarmbakterier. De fleste typene E. coli-bakterier er del av normal tarmflora og ikke sykdomsfremkallende. I vann der det påvises E. coli er det imidlertid sannsynlig at man også kan finne andre tarmbakterier, som for eksempel campylobacter. Campylobacter er den vanligst forekommende bakterien som smitter via vann. Større vannbårne campylobacter-utbrudd er tidligere rapportert fra Narvik i 1981, Skjervøy 1988, Alsvåg i Vesterålen 1991, Stjørdal 1994, Verdal 1995, Søgne 1997 og Røros 2007. Kilden til forurensningen av drikkevannet, i den grad den er kjent, har vært avføring fra måker, husdyr på beite eller ville gjess.

Håndtering av vannbårne utbrudd

Vannbårne utbrudd håndteres som regel av lokale helsemyndigheter i samråd med Mattilsynet og vannverket. Folkehelseinstituttet kan bistå lokale myndigheter ved behov, i forbindelse med råd og bistand i utbruddsetterforskning, vurdering av vannforsyningssystemet og risiko, referanselaboratoriefunksjoner samt kommunikasjonsarbeid.

Mer informasjon

Om drikkevannsstudien

Vannbårne utbrudd i Norge i perioden 2003−2012 (Tidsskrift for Den norske legeforening)