Kan spedbarn (0-1 år) gis drikkevann direkte fra springen? 

Hovedregelen er at vi anser drikkevann for å være trygt for både barn og voksne.

En liten gutt som drikker av et glass

 Foto: Mattilsynet/Hanne R. Schjold

Det er fra Mattilsynets side ikke utarbeidet retningslinjer for bruk av drikkevann rett fra springen til spedbarn. Vi er heller ikke kjent med at Folkehelseinstituttet eller andre fagmiljø har gitt slike retningslinjer.

Hovedregelen er at vi anser drikkevann for å være trygt for både barn og voksne. Det kan imidlertid være hensiktsmessige å nyansere dette utgangspunktet noe siden vannforsyningen i Norge skjer via mange ulike typer anlegg. Kvaliteten kan derfor være varierende. Man bør derfor gjøre sine egne vurderinger basert på lokalkunnskap om kommunale/private anlegg i distriktet etter de retningslinjer som er skisserte nedenfor.

Vann fra større  vannverk

Dersom vannet er behandlet (desinfisert), slik det er vanlig ved større vannverk som forsyner tettsteder, bør barnet kunne få dette uten videre forbehandling så snart det inntar annet enn morsmelk. Vannet er ikke sterkere bakteriologisk belastet enn den grøten/maten barnet ellers får i seg. Snarere tvert i mot. Drikkevannet skal være fritt for patogene mikrober og vil vanligvis bare inneholde et forholdsvis lavt antall "miljøbakterier" som er uten betydning i denne sammenhengen.

Vann fra små vannverk

Hvis vannet ikke kommer fra et stort vannverk, f. eks. ved bruk av brønnvann på en gård, kan problemet være litt større. Det skal tas drikkevannsprøver fra alle vannverk, og Mattilsynet anbefaler også at det tas prøver av for eksempel brønnvann på en gård. Analysesvarene vil gi en indikasjon på hvor trygt drikkevannet er. Drikkevannsprøver bør tas på tidspunkt hvor man kan forvente at drikkevannet er på det dårligste, for eksempel i perioder med mye nedbør hvor «forurensningsmikrober» kan skyldes ut i vannet. Mattilsynets avdelingskontor vil her kunne hjelpe til og gi informasjon om hvor man kan få undersøkt vannet og hva det bør undersøkes for.

Har man imidlertid et kjent "problemvann" som fra tid til annen forurenses, f. eks. fra beitende dyr, bør vannet kokes.

Forøvrig kan man henvende seg direkte til vannverkene for å få opplysninger om vannkvalitet, eller til Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00, for å få en vurdering av drikkevannskvaliteten i distriktet som sådan.