Trygge egg fra små og mellomstore eggpakkerier

Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten.

Kartong med egg

 Foto: Mattilsynet

Tilsynet som er utført viste likevel at små og mellomstore eggpakkerier har et forbedringspotensial i forhold til rutiner og systemer som sikrer at kravene om hygiene, kvalitet og merking i regelverket blir oppfylt.

En politisk satsning på lokalmat har medført større utvalg i butikkene og en vekst i salg av egg fra mindre lokale virksomheter, og det har gitt forbrukeren et større utvalg.

- Riktig håndtering av egg er en forutsetning for helsemessig trygge egg som har rett kvalitet og er redelig omsatt, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed.

Av 32 eggpakkerier som det ble ført tilsyn med, ble det funnet avvik hos 22 virksomheter. Det ble ikke gjort funn av egg som omsettes med usikker mattrygghet. Eggpakkerier med avvik må allikevel gå gjennom og forbedre rutiner slik at de får et system som sikrer at krav som hygiene, kvalitet og merking blir oppfylt. For å øke kunnskapen om riktig håndtering av egg har Mattilsynet utarbeidet veiledningsmateriell for bransjen. Det er også laget forbrukerinformasjon om egg.

Mattilsynets gjennomførte en nasjonal tilsynskampanje med store eggpakkeri i 2009. Resultatene den gang viste at disse virksomhetene generelt hadde god styring med omsetning av egg.

Se rapporten: Tilsyn i små og mellomstore eggpakkerier 2015

Kontakt:
Pressevakt i Mattilsynet på mobil 46912910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no.