Advarsel mot fordøyelseskjertelen i kamskjell og nyren i o-skjell

Undersøkelser viser at fordøyelseskjertelen i kamskjell kan inneholde for mye kadmium, mens nyren i o-skjell kan inneholde for mye bly og kadmium. Derfor bør du ikke spise nyren i o-skjell og fordøyelseskjertelen i kamskjell.

Et åpent Oskjell med en nyre som bør fjernes

 Foto: NIFES

Kadmium og bly i sjømaten

Bly og kadmium er tungmetall som hoper seg opp i kroppen. Inntak av lave doser bly over lang tid kan gi uheldige virkninger på nervesystemet. Små barn og foster er mest utsatt.

Kadmium hoper seg opp i nyrene, og man er derfor utsatt for nyreskader ved for høyt inntak av kadmium over tid.

Skjell tar til seg næring ved å filtrere sjøvann. De vil dermed i denne prosessen få i seg partikler som kan inneholde fremmedstoffer som kadmium og bly.

Skal du sanke skjell må du sjekke status for algegift i det aktuelle området. Gå til Mattilsynets Blåskjellvarsel. I tillegg bør du vurdere den mikrobiologiske situasjonen (kloakkutslipp, avrenning fra jordbruk) i området du vil sanke skjell. Ta eventuelt kontakt med kommunen for å forhøre deg nærmere om dette. Plukk skjell fra ulike steder, og velg områder som ligger i åpne farvann.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har på oppdrag av Mattilsynet analysert kadmium og bly i kamskjell og o-skjell høstet i norske farvann.

Bilde som viser fordøyelseskjertel, nyre, rogn og lukkemuskel på kamskjell.

Kamskjell: Unngå fordøyelseskjertelen

Kamskjell har lite bly i seg. Mengden av kadmium i kamskjellets muskel og gonade lå under EUs grenseverdi på 1 mg/kg. I Norge er det vanligvis disse delene som spises.

Imidlertid overskred innholdet av kadmium EUs grenseverdi da man målte kadmiuminnholdet i all innmaten fra skjellet. Mesteparten fantes i fordøyelseskjertelen. Fjerner man fordøyelseskjertelen vil resten av innmaten inneholde kadmium under grenseverdien.

O-skjell: Unngå nyre

Mesteparten av kadmiumet i de analyserte o-skjellene var i nyrene. Forekomsten av kadmium varierte, og det høyeste innholdet ble funnet i de største og eldste skjellene

Når nyrene fjernes er nivået av kadmium godt under EUs grenseverdi på 1,0 mg/kg.

Analysen for bly viste at mer enn 90 prosent av blyet ble funnet i nyren. EUs grenseverdi for bly er 1,5 mg /kg.

Vanligvis tilberedes hele o-skjell i Norge, men av hensyn til mattryggheten bør man la være å spise nyre fra o-skjell. Nyren er det eneste organet i o-skjellet som har sort farge.

Les mer: NIFES - Kadmium og bly i skjell- betydning for mattryggheten