Er det mykje tungmetall i rogn og kaviar?

Mattilsynet har lite datamateriale om framandstoff i rogn og kaviar, og det vi har, er ganske gammalt, men det er ingenting i det som tilseier at verken PCB eller tungmetall utgjer eit problem.

Kadmium og bly blir i liten grad tekne opp i fisk, men det som blir teke opp, blir lagra i indre organ – i nyre og lever.