Høye nivå av kvikksølv i brosme i Sognefjorden og Hardangerfjorden

I enkelte områder lang kysten inneholder dypvannsfisken brosme høye verdier av kvikksølv i fileten. Høyest nivå er det i deler av Sognefjorden og Hardangerfjorden. Mattilsynet advarer derfor fritidsfiskere mot å spise brosme fra disse områdene.

Brosme Foto: Sjømatrådet, Eiliv Leren

Fakta om kvikksølv

  • Kvikksølv er et tungmetall som kan påvirke nervesystemet. I fisk foreligger kvikksølv som den organiske forbindelsen metylkvikksølv.
  • Fosterets hjerne er det organet som er mest følsom for metylkvikksølv. Dersom gravide/ammende kvinner får i seg for mye metylkvikksølv, kan utviklingen av fosterets hjerne påvirkes.
  • Gravide og ammende bør derfor ikke innta mer kvikksølv enn det tolerable ukentlige inntaket i løpet av svangerskap/ammeperiode. Andre kan tåle variasjoner i kvikksølvinntaket som jevner seg ut over lengre tid.
  • Metylkvikksølv hoper seg ikke opp i kroppen over tid, men har en halveringstid på ca. 70 dager. Ved å legge om dietten kan du derfor redusere kvikksølvinnholdet i kroppen i løpet av noen måneder

NIFES har på oppdrag fra Mattilsynet undersøkt brosme (1204 stk.), lange (826 stk.) og hyse (227) for metaller og organiske miljøgifter. Dette er en del av Mattilsynets overvåknings- og kartleggingsprogram «Fremmedstoff i villfisk med vekt på kystnære farvann».

Undersøkelsene viser at nivået av kvikksølv i brosme i deler av Sognefjorden er over grenseverdien. Mattilsynet advarer derfor fritidsfiskere mot å spise brosme fisket i Sognefjorden innenfor en linje fra Noreide (vest for Høyangsfjorden) i nord, og rett sør til neset øst for Bjordal. 

Undersøkelsene bekrefter at kvikksølvnivået er høyt i brosme i Hardangerfjorden. Mattilsynet advarer allerede fritidsfiskere mot dypvannsfisk i Sørfjorden/Hardangerfjorden pga. høye kvikksølvinnhold.

Ved Landegodeområdet utenfor Nordland var kvikksølvverdier helt oppunder grenseverdien. Det samme var det for Ryfylkesfjordene og områdene sydøst for Flekkøya og sydvest for Ryvingen fyr. Samlet var likevel nivået under grenseverdien når vi tar hensyn til måleusikkerheten, og Mattilsynet oppretter derfor ikke advarsler for disse områdene.

Nivåene i lange og hyse var under grenseverdiene, viser undersøkelsene.

Les også saken fra NIFES - Mye kvikksølv i brosme fra Sognefjorden

Se rapporten Miljøgifter i villfisk 2013-2015 – brosme, lange og bifangst

Se oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning