Ikke spis selvfanget krabbe fra Salten

Det er i 2010 og 2011 funnet høye nivåer av kadmium i klokjøtt fra taskekrabbe fangstet mellom Saltenfjorden og Leinesflesjan i Steigen. Mattilsynet oppdaterer derfor eksisterende advarsel til å ikke spise selvfanget krabbe fra dette området.

En krabbe

 Foto: iStockphoto

Mattilsynet har i samarbeid med næringsinteressenter og miljøvernmyndigheter gjennomført undersøkelser av kadmium i krabbe fangstet langs kysten av Nordland fra Støtt til Hamarøy i 2010 og 2011.

I flere prøver var innholdet av kadmium i klokjøtt høyere enn øvre tillatte grense for omsetning på 0,5 mg/kg våtvekt. Innholdet av kadmium i brunmaten var også høy. Det er tatt ut 14 samleprøver i 2010 og 15 samleprøver i 2011.

Kadmium er et tungmetall som klassifiseres som en miljøgift. Inntak av kadmium i store mengder kan påvirke helsen negativ. Kadmium

Omsetning av krabbe

Dersom taskekrabbe fra det berørte området skal omsettes, må det dokumenteres at nivået av kadmium i klokjøttet ikke overstiger grenseverdien.

Flere undersøkelser av krabber langs norskekysten

Mattilsynet har gitt NIFES i oppdrag å undersøke taskekrabbe langs kysten av Norge, fra Hvaler til Vesterålen, i 2011.

I tillegg til kadmium skal krabbene undersøkes med hensyn til innhold av bly, kvikksølv, PCB, dioksin, bromerte flammehemmere og perfluorerte stoffer.

Utfyllende informasjon om kostholdsråd vedrørende taskekrabbe finnes her: Barn, gravide og ammende bør ikke spise brun krabbemat

Kontaktpersoner:
Birger Willumsen, Distriktskontor Salten, tlf 99 63 74 64/75 56 68 18
Malin Florvåg, Hovedkontoret, Seksjon for fisk og sjømat, 55 21 57 19/99 36 75 78