Høye verdier av bly funnet i kvernet kjøtt av elg

Kjøtt rundt sårkanalen på hjortevilt som er felt med blyammunisjon skal fjernes før viltet går til konsum. Her slurver både jegere og foredlingsbransjen. Mattilsynet har undersøkt blyinnholdet i kvernet elgkjøtt som er til salgs, og krever opprydding.

 Foto: Coloutbox.com

- Årets elgjakt starter snart, og vi forventer at jegerne og bransjen tar ansvaret for at viltkjøtt som selges til konsum er trygt å spise, sier seksjonssjef Randi Edvardsen i Mattilsynet.

Regelverket har en grenseverdi for bly i kjøtt fra tamme husdyr på 0,1 mg/kg. Noen tilsvarende grense finnes ikke for viltkjøtt, men mer enn to tredjedeler av prøvene av oppmalt elgkjøtt lå over dette nivået i Mattilsynets undersøkelse. Produktene er samlet inn fra ulike dagligvarebutikker, slaktere og spesialbutikker i Sør-Norge høsten 2014.

- Flere av prøvene av kvernet elgkjøtt inneholdt mellom 10 og 35 mg bly per kilo, og det er helt uakseptabelt at viltkjøtt som er forurenset av bly selges som mat, sier Edvardsen.

Bly er helseskadelig

Myndighetene arbeider med å få ned blynivåene som befolkningen utsettes for.

- En måte å unngå bly i viltkjøtt er å bruke blyfri ammunisjon, sier Randi Edvardsen. En annen måte å redusere blyinnholdet betraktelig, er å skjære rent et tilstrekkelig stort område rundt skuddkanalen.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet vurderte risikoen ved konsum av kjøtt fra hjortevilt felt med blyammunisjon i 2013. Folk som spiser slikt kjøtt ofte, det vil si mer enn en gang i måneden, har en økt risiko for å få høyt blodtrykk og nyreskader. For barn kan det medføre en liten reduksjon i IQ. Dette gjelder også fostre i mors liv. Se Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt viser liten men klar økt helserisiko for utsatte grupper

Bly er et tungmetall som mennesker utsettes for særlig gjennom mat, men også fra drikkevann, luft, støv og blyholdige produkter. Bly hoper seg opp i kroppen og er skadelig for mennesker og dyr.

Bly er tillatt i rifleammunisjon. Til jakt på storvilt skal det brukes ekspanderende kuler. Ekspanderende blyholdige kuler avgir en sky av blypartikler i kjøttet rundt skuddkanalen i viltet.

Jegere og bransjen må skjerpe rutinene

Mattilsynet har informert de virksomhetene hvor prøvene er tatt, kjøttbransjeforeningene, jegerforeningene og dagligvarebransjen om funnene av bly.

- Alle virksomheter og jegere skal følge rådene om hvordan forurenset kjøtt skal fjernes på hjortevilt som er skutt med blyammunisjon, dersom kjøttet skal omsettes, presiserer Randi Edvardsen.

Slik skal hjorteviltkjøtt renskjæres for bly:

Når elg, hjort, villrein, rådyr eller dåhjort felles med blyammunisjon, må alt skadet vev og 10 ekstra centimeter i radius rundt skuddkanalen fjernes for at kjøttet skal kunne betraktes som trygt.

Mattilsynets råd

  • Unngå å spise kjøtt rundt sårkanalen på vilt som ikke er behandlet i henhold til rådene.
  • Kjøtt man har hjemme som kan mistenkes å være fra området rundt sårkanalen trenger ikke kastes, men bør ikke spises oftere enn en gang i måneden. Gravide, kvinner som planlegger å bli gravide, personer med høyt blodtrykk og barn bør uansett ikke spise slikt kjøtt.
  • Bruk av blyfrie prosjektiler fjerner faren for bly i viltkjøtt.
  • Dersom man må bruke blyholdig ammunisjon, bør man velge prosjektiler som fragmenterer lite når de treffer dyret.
  • Jakthunder bør ikke fôres med sårkjøtt etter felling med blyholdig prosjektil.

For de som spiser viltkjøtt noen få ganger i året, anses sannsynligheten for å spise en porsjon kjøtt med forhøyet blyinnhold som liten, uansett hvilken del av slaktet kjøttet er fra. Den blyeksponeringen som da kan skje, innebærer ikke en økt helserisiko. Oppdrettsvilt felles på en slik måte (ved hodeskudd) at det ikke er fare for bly i kjøttet.

Se også:

Begrens inntaket av viltkjøtt med blyrester

Rapport: Lead in minced beef from Norwegian hunted game Elg (PDF) 

VKM - Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon