Finn din jordbærfavoritt

Jordbær er en stor kultur i mange land og i alle verdensdeler. Det finnes derfor en rekke forskjellige typer og sorter. Her får du en oversikt over hvilke sorter som passer best i Norge.

Jordbær

 Foto: Helsedirektoratet/Synnøve Dreyer

For våre forhold er det hovedsakelig typene som danner blomsteranlegg når dagene er korte (kortdagsplanter) som passer best og gir størst avling og best kvalitet. De blomstrer i mai og juni, og høstes fra slutten av juni og i fem - seks uker.

Andre steder er de flergangsblomstrende sortene mest vanlig. Nye og bedre sorter av disse typene er nå til utprøving også her i landet, og noen synes interessante for dyrking i framtiden. De blomstrer og har modne bær samtidig. Blomstrings- og høsteperioden varer derfor mange steder halve året hos slike sorter. Hos oss kan det trolig høstes modne bær av disse typene fra midt i juni til langt ut i september.

Våre viktigste sorter er foredlet i Tyskland (‘Senga Sengana’), Canada (‘Bounty’) og Holland (‘Korona’ og ’Sonata’). Det blir foredlet jordbærsorter også her i landet, og flere gode sorter blir dyrket en del (’Glima’, ’Jonsok’ og ’Frida’). De nyeste norske sortene ’Saga’ og ’Nobel’ er enda lite utprøvd, men virker lovende. Blandt de nyeste og beste flergangsblomstrende sortene er den norske sorten ’Rondo’.

Våre viktigste krav til gode sorter er følgende:

  • god overvintringsevne
  • god smak
  • god resistens mot viktige sjukdommer og skadedyr
  • store og faste bær
  • bær som beholder kvaliteten under transport og omsetning

For å ha en lengst mulig sesong, trenger vi dessuten sorter som modner til forskjellig tid. Noen av de viktigste og mest interessante sortene beskrives kort nedenfor.

Korona er utviklet i Holland og har lenge vært den viktigste sorten hos oss. Plantene er sterkvoksende, men er noe svake for bladsopper. Bæra modner middels tidlig. De er store med meget fin og aromatisk smak. Bæra er lite faste og har svak overflate. De får derfor lett synlige trykkflekker ved uforsiktig høsting og under transport og omsetning. Fargen er litt lys, og bæra egner seg derfor ikke så godt for konservering. Hamsen sitter dessuten svært fast og må fjernes med kniv. "Korona" gir gode avlinger av store bær som er middels sterk mot råtesopper. Når ’Korona’ er nyhøstet er det et nydelig spisebær.

Sonata er den nyeste sorten som har blitt tatt i bruk hos oss. Den er også utviklet i Holland. Plantene er ikke så kraftige som hos ’Korona’. Bærene er større og fastere, men smaker ikke så godt. Siden de beholder kvaliteten bedre, har de likevel blitt godt mottatt i markedet.

Senga Sengana ble utviklet i Tyskland midt på 1950-tallet og er vanlig over et meget stort dyrkingsområde. Sorten var hovedsorten hos oss i mer enn 25 år. Plantene er meget sterkvoksende og friske. Bæra modner noen dager senere enn "Korona". Avlingsevna er god og bærstørrelsen bra. Bæra er middels faste, litt syrlige, men har god kvalitet både som spisebær og særlig for konservering. De har noe svak resistens mot gråskimmelsoppen og råtner lett når plantene blir store og tette.

Zefyr er en dansk sort som som modner tidlig og har blitt dyrket i Norge siden midten av 1960-tallet. Plantene er middels sterkvoksende og vinterherdige. Største svakheten med sorten er svak resistens mot mjøldogg. Også bæra får ofte skade av soppen, men de er middels sterke mot råtesopper. Sorten gir god avling og store bær. Bæra har god kvalitet som spisebær, men de egner seg ikke til konservering.

Bounty er utviklet i Canada og ble vanlig hos oss rundt 1980. Avlingsevne, bærstørrelse og kvaliteten på bæra som spisebær er bra. Plantene er middels sterkvoksende og friske. Sorten modner tre-fire dager senere enn "Senga Sengana". Bæra er middels faste, smaker godt, og er middels sterke mot gråskimmelsoppen. ‘Bounty’ har mørke bær, men sorten passer likevel dårlig for konservering fordi fargen er ustabil og syltetøyet blir grått ved lengre lagring.

Polka er en hollandsk sort som også modner noe senere enn "Korona". Plantene er relativt store og kraftige med mange kroner. De blir derfor noe tette, men er relativt sterke mot mjøldogg og andre bladsjukdommer. Bæra er middels store, faste og syrlige og gode som spisebær, men kvaliteten som konserveringsbær er litt svak. Sorten er relativt sterk mot råte og andre sjukdommer og skadedyr. Sorten synes bl.a. å være sterkere enn andre mot jordbærsnutebille.

Honeoye er en eldre amerikansk sort. Plantene er åpne og svakvoksende, men meget friske. Plantene er lite vinterherdige og blir ofte frostskadd hos oss. Sorten er tidlig og gir bra avling og store, mørke bær. Bæra er nokså syrlige, men godt modne bær smaker bra. For tidlig høstede bær er altfor syrlige og smaker surt. Den mørke bærfargen gjør sorten brukbar også for konserveringsindustrien.

Glima er en nesten 40 år gammel norsk sort. Plantene er middels sterkvoksende, meget friske og vinterherdige. Bæra har bra resistens mot råtesoppene. Sorten er meget tidlig, og bæra er gode både som spisebær og for konservering. Sorten gir bra avling, men største svakheten ved sorten er at bæra er små.

Jonsok er også en norsk sort fra tidlig på 1960-tallet. Plantene er sterkvoksende og friske med spesielt god vinterherdighet. Bæra modner tidlig, noen dager senere enn "Glima". Avlinga er bra, men bærstørrelsen er i minste laget. Kvaliteten er god som spisebær og meget god for konservering. Siden plantene er spesielt vinterherdige, kan sorten dyrkes i områder med vanskelige overvintringsforhold. Sorten er en meget bra spesialsort.

Frida er den nyeste norske sorten som er tatt i bruk av dyrkerne. Plantene er sterkvoksende, men bare middels sterke mot bladsjukdommer. Bæra modner middels tidlig. De er meget store og er relativt sterke mot råtning. Bæra er godt gjennomfarget, syrlige, litt faste og smaker meget godt. Sorten passer først og fremst som spisebær.

Florence er en engelsk sort som har blitt tatt i bruk de siste årene. Plantene er middels sterkvoksende og friske. Bæra modner meget sent, og kan utvide sesongen en til to uker. Bæra er bra faste, litt lyse, men størrelsen er bra og sorten gir middels store avlinger. Smaken på bæra er bra, og kvaliteten holder seg godt under omsetning og salg. Sorten har derfor blitt godt mottatt av forbrukerne.

Rondo er en helt ny norsk sort av typen flergangsblomstrende. Den gir derfor modne bær i en meget lang sesong. For å sikre kvaliteten sent i sesongen, bær plantene beskyttes mot regn – dyrkes under tunnel eller tak. Sorten gir god avling og bærkvaliteten er bra som spisebær. Bæra er mørke og har god størrelse. Sorten er enda lite prøvd og det er derfor usikkert om den vil bli tatt i bruk.