Tilsyn med genmodifisering i mat fôr og såvarer 2015:

Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet

Mattilsynet avdekket i 2015 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem av totalt 134 mat-, fôr og såvareprøver (tilsvarende fire prosent). Alle funn ble gjort i importerte matvarer.

Fem produkter med ulovlig GMO-innhold ble fjernet fra markedet i 2015, blant annet basmati-ris. Foto: Colourbox.com

Dette sjekket Mattilsynet:

Mat: Det ble i hovedsak tatt ut prøver av importerte matvarer som inneholdt mais, soya og ris, siden det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden. I tillegg ble noen papaya- og linfrøprodukter undersøkt.

Vurdering av dokumentasjon knyttet til fravær av genmodifisert materiale og kontroll av internkontrollsystem er en del av tilsynsarbeidet. Det er viktig at virksomhetene arbeider systematisk for å forsøke å ha en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter.

Fôr: Det ble tatt ut prøver av soya-, mais- og rapsprodukter til bruk i fôr til landdyr og fisk (produksjonsdyr). Prøvene av fôrvarer ble tatt ut i forbindelse med import fra land utenfor EU/EØS.

Såvarer: Importerte såvarer av mais, raps/rybs og soya uten partispesifikk dokumentasjon på fravær av GMO ble prøvetatt i programmet

De fem produktene med ulovlig GMO-innhold ble fjernet fra markedet. Påvisningene ble gjort i importert maismel, maisnudler, proteinrik brownie, te smaksatt med puffet ris og basmati-ris. Alle påvisningene ble gjort gjennom Mattilsynets overvåknings- og kontrollprogram for genmodifisering. Det ble ikke påvist ulovlig GMO-innhold i de øvrige 50 matprøvene, og heller ikke i noen av de 71 prøvene av fôrvarer eller de åtte prøvene av importerte såvarer.

– Resultatene bekrefter at forekomsten av ulovlig GMO i Norge er lav. Tallene avviker heller ikke vesentlig fra tidligere års undersøkelser, sier Inga Torp Nielsen, programkoordinator i Mattilsynet.

Matimportørenes kontroll må bedres

Kun 12 av 32 matimportører hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter. Disse var i hovedsak store importører.

- Dette er et klart dårligere resultat enn i 2014. Det varierer noe fra år til år hvor Mattilsynet tar prøver, så tallene er ikke helt sammenlignbare. Årsaken til det dårlige resultatet vurderes å være Mattilsynets risikobaserte tilsyn og økt kontroll av små/mellomstore og nyetablerte importører. Mattilsynet følger rutinemessig opp importører som har avvik, for å sikre at de bedrer internkontrollen av importvarer, sier Nielsen.

Sporforurensing er vanlig

53 av de totalt 126 mat- og fôrprøvene som ble undersøkt inneholdt små sporforurensninger av genmodifisert materiale (sju matprøver og 46 fôrprøver). Slike spormengder skyldes som oftest forurensning fra genmodifiserte varer under transport, håndtering eller foredling før mottak i Norge. Spesielt i fôrvarer av soya er det ofte sporforurensninger. Regelverket tillater inntil 0,9 % sporforurensning hvis den er utilsiktet og uunngåelig. Det er bare sporforurensninger med EU-godkjent genmodifisert materiale som aksepteres.

Risikobasert tilsyn

I Norge er det ikke tillatt å omsette eller markedsføre mat eller fôr som inneholder eller er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer, uten godkjenning fra Mattilsynet. Det er per i dag ingen godkjente genmodifiserte mat- eller fôrvarer i Norge. Ved en eventuell godkjenning i Norge, skal produktene merkes med informasjon om at de inneholder genmodifisert materiale.

Målet med overvåknings- og kontrollprogrammet er å sjekke om importørene følger det norske regelverket for genmodifiserte produkter, og hvert år kontrolleres forekomsten av ulovlig GMO-materiale i mat, fôr og såvarer. Det tas stikkprøver av varer der risikoen for å finne genmodifiserte ingredienser er størst.

Programmet er et samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet er ansvarlig for analysene.

Se rapporten fra Mattilsynet - Tilsyn med genmodifisering i mat fôr og såvarer 2015