Økologisk eller konvensjonell – hva er forskjellen?

For første gang i Norge er det gjort en samlet vurdering av kunnskap om økologisk mat og produksjon.

Debio-logo for økologisk mat.

 Foto: Debio

Om kunnskapsoppsummeringen av økologi

  • Utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), på oppdrag fra Mattilsynet
  • Bygger på nasjonal og internasjonal forskning av betydning for norske forhold
  • Ser på hvordan økologisk mat og produksjon virker inn på helsen til både folk, dyr og planter
  • Mattilsynet vil bruke rapporten til å gi forbrukerne bedre informasjon, veilede næringen og som grunnlag i det nasjonale og internasjonale regelverksarbeidet

Kunnskapsoppsummeringen er utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) på oppdrag fra Mattilsynet. Rapporten ser på hvordan økologisk mat og produksjon virker inn på helsen til både folk, dyr og planter. VKM har vurdert nasjonale og internasjonale forskningsresultater av betydning for norske forhold.

For en rask oversikt over funn i rapporten viser til vi til VKM sin nettmelding.

Ny og bedre oversikt

VKM fikk i oppdrag å sammenligne økologisk og konvensjonell produksjon når det gjelder plantehelse, dyrehelse og folkehelse. Det er på disse områdene Mattilsynet opplever at det har vært mest diskusjon og sprikende påstander. Miljø og bærekraft ble ikke tatt inn i bestillingen, siden miljøvennlig produksjon er et grunnleggende mål med den økologiske produksjonen. Det kan være aktuelt å se nærmere på de miljømessige konsekvensene senere.

Rapporten gir Mattilsynet et kunnskapsløft på økologiområdet, som både bekrefter og avkrefter vedtatte sannheter på området. Mattilsynet vil bruke rapporten i flere sammenhenger – både til å veilede næringen, og i det nasjonale og internasjonale regelverksarbeidet.

Rapporten avdekker også på hvilke områder det mangler vitenskapelig dokumentasjon til å konkludere i den ene eller andre retningen. Å avdekke disse kunnskapshullene har en verdi i seg selv.

Trygt å spise

VKM slår fast at økologisk og konvensjonell mat er trygg å spise. Mattilsynet får i denne rapporten flere viktige avklaringer. Om det drives økologisk eller konvensjonelt ser ikke ut til å bety noe for innholdet av tungmetaller eller andre miljøgifter i mat. Videre ser det ut til at økologisk og konvensjonell mat har lik risiko for å kunne inneholde sykdomsframkallende bakterier som E. coli og Salmonella.

Den økologiske maten inneholder mye mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonell mat. Beregninger som VKM har gjort viser at norske forbrukere får i seg lite plantevernmiddelrester, enten de spiser konvensjonell eller økologisk mat. Det er første gang en slik beregning har vært gjort i Norge. Det fins per i dag ingen etablert metode for risikovurdering av kombinasjonseffekter mellom rester av ulike plantevernmidler.

Trenger mer kunnskap om helseeffekter

Rapporten avdekker at det er behov for mer kunnskap om helseeffekten av å spise økologisk mat, sammenliknet med konvensjonell mat.

Basert på forskningen som finnes i dag, mener VKM det ikke er grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat. Det er indikasjoner på at økologisk mat kan ha positiv helseeffekt på blant annet immunforsvaret, men VKM viser til at funnene er for få og for sprikende til at de kan trekke noen konklusjon.

Økologisk mat kan inneholde mer av enkelte næringsstoffer og andre stoffer, som mer vitamin C og mer antioksidanter i økologisk frukt og bær. VKM oppsummerer imidlertid at det er lite trolig at forskjellene i innhold av næringsstoffer betyr noe for helsen til mennesker som har et balansert kosthold.

Dyrehelse og dyrevelferd

Forskning viser at mer plass og tilgang på utearealer i økologisk dyrehold er positivt for dyrenes velferd, men økologisk drift gir samtidig større utfordringer med parasitter, sykdom og risiko for rovdyrangrep. God kontroll på utearealet er derfor viktig for god dyrevelferd og dyrehelse.

Med unntak av mindre jurbetennelse og mer melkefeber i økologiske storfebesetninger, er det i hovedsak ikke funnet forskjell i forekomsten av sykdom hos dyr i økologiske og konvensjonelle besetninger.

Gå til: Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM): Økologisk eller konvensjonell – hva er forskjellen?