Beredskap og mat

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har koordineringsansvaret for matvareforsyning i en krisesituasjon.

En kunde som handler i en butikk med tomme hyller.

Ved langvarig forsyningssvikt, kan det være en utfordring for forbrukerne å få tak i de matvarene som trengs. Foto: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Det er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som har koordineringsansvaret for matvareforsyning i en krise og forsyningsberedskapen for matvarer. NFD skal bidra til å gjøre næringslivet i stand til å levere varer og tjenester også i kriser. Hovedfokuset i matvareberedskapsarbeidet har de siste tiårene vært på å bygge robuste nettverk for samarbeid med næringslivet og å ha rutiner og systemer som gjør at de næringsdrivende kan levere varer og tjenester også i kriser. Planlegging og håndtering av forsyningskriser gjøres i samarbeid med matvaredistributørene gjennom Rådet for matvareberedskap og med  andre departementer med ansvar på andre berørte områder. Departementet har også det overordnete ansvaret for matproduksjon basert på fiskeri- og akvakultur. Det har ansvar for fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd og sjømattrygghet og -kvalitet. Departementet har dessuten ansvar for forvaltningen av de marine levende ressursene og for omsetning av fisk og fiskevarer.

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Landbruks- og matdepartementet sitt ansvar er hovedsakelig knyttet til matproduksjon og mattrygghet. Matpolitikken skal sikre forbrukerne trygg mat av riktig kvalitet gjennom en sunn matproduksjon, og legge til rette for et ernæringsmessig fullgodt kosthold. Det overordnede målet for landbruksberedskapen er å bidra til å gjøre landet best mulig dekket med innenlandskproduserte landbruksvarer i en krisesituasjon og i tillegg bidra til å opprettholde forsyning av nødvendige matvarer gjennom import. Normalt har vi en relativt høy andel innenlandskproduserte basismatvarer. LMD har også det overordnede ansvaret for plante- og dyrehelsen.Landbruksdirektoratet er underlagt Landbruks- og matdepartementet. Direktoratet overvåker forsyningene av landbruksvarer i Norge og inn til landet, og eventuelle markedsubalanser håndteres fortløpende som del av direktoratets ordinære drift. Landbruksdirektoratet forvalter tollvernet for landbruksvarer og kan i en situasjon med svikt i tilførsel av norskproduserte jordbruksvarer, regulere tollsatsene på aktuelle produkter slik at markedsaktørene kan sørge for nødvendig import.

Lovverk for krisehåndtering

Lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven) ble fastsatt 16. desember 2011 og trådte i kraft 1. januar 2012. Det er næringsberedskapsloven som er hjemmelsdokument for det tette samarbeidet med næringene som det legges opp til i kriser. Loven pålegger næringslivet å bidra til å løse alvorlige forsyningsproblemer. Nærings- og fiskeridepartementet har fått delegert regjeringens fullmakt til å gi bestemmelser på de områdene departementet har beredskapsansvar for.

Rådet for matvareberedskap

Rådet for matvareberedskap er faglige rådgivere for NFD i spørsmål vedrørende sikkerhet for tilgang til matvarer i kriser. Rådet består av Rema 1000 Norge AS, NorgesGruppen ASA, Coop Norge SA, Servicegrossistene AS og Tine SA. NFD ivaretar sekretariatsfunksjonen i rådet. Rådet har blant annet utarbeidet lageroppbyggingsplaner for matvarer til Nord-Norge og planer for å møte en situasjon der landet rammes av en pandemi.

Nasjonal beredskapslagring

For å ha tilgang til ekstra nødproviant ved tilfeller av svært alvorlig forsyningssvikt, har NFD etablert beredskapslagre. Lagrene er i dag plassert på ulike steder i landet og består av produkter som er hensiktsmessige i situasjoner hvor det er nødvendig å gi rask tilgang til enkelt tilberedt hermetisk eller frysetørret mat til husholdninger som av en eller annen grunn ikke har tilstrekkelig annen mat tilgjengelig.

Beredskapsarbeidet innen fiskeri og havbruk

Målsettingen for beredskapsarbeidet er å legge rammebetingelsene best mulig til rette for disse næringene også i en krisesituasjon.

Tilgangen på fisk og sjømat i en krisesituasjon ventes ikke å bli problematisk, da cirka 90 % av all produksjon i dag går til eksport.

Fiskeridirektoratet har hovedkontor i Bergen og regionskontorer i Vadsø, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Måløy og Egersund. Direktoratet har ansvar for forvaltnings- og kontrollvirksomhet på regionalt (fylke) og lokalt (kommune) plan.