Beredskap og mat

Det er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som har koordineringsansvaret for matvareforsyning i en krisesituasjon

En kunde som handler i en butikk med tomme hyller.

Ved langvarig forsyningssvikt, kan det være en utfordring for forbrukerne å få tak i de matvarene som trengs. Foto: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Det er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) som har koordineringsansvaret for matvareforsyning i en krise. NFD skal bidra til å gjøre næringslivet i stand til å levere varer og tjenester også i kriser. Planlegging og håndtering av forsyningskriser gjøres i samarbeid med matvaredistributørene gjennom Rådet for matvareberedskap og med  andre departementer med ansvar på andre berørte områder. Departementet har også det overordnete ansvaret for matproduksjon basert på fiskeri- og akvakultur. Det har ansvar for fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd og sjømattrygghet og -kvalitet. Departementet har dessuten ansvar for forvaltningen av de marine levende ressursene og for omsetning av fisk og fiskevarer.

Lovverk for krisehåndtering

Lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven) ble fastsatt 16. desember 2011 og trådte i kraft 1. januar 2012. Det er næringsberedskapsloven som er hjemmelsdokument for det tette samarbeidet med næringene det legges opp til i kriser. Loven pålegger næringslivet å bidra til å løse alvorlige forsyningsproblemer. Nærings- og fiskeridepartementet har fått delegert regjeringens fullmakt til å gi bestemmelser på de områdene departementet har beredskapsansvar for.

NFDS kriseledelse

Kriseledelsen bygger på den vanlige ledergruppen som består av departementsråd, kommunikasjonssjef, beredskapsansvarlig og samtlige avdelingsledere. Kriseledelsen er administrativt ansvarlig for krisehåndtering i departementet.

Rådet for matvareberedskap

Rådet for matvareberedskap er faglige rådgivere for NFD i spørsmål vedrørende sikkerhet for tilgang til matvarer i kriser.  Rådet består av Rema 1000 Norge AS, NorgesGruppen ASA, ICA Norge AS, Coop Norge AS, Servicegrossistene og Tine SA. Hovedorganisasjonen Virke og Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF) ivaretar sekretariatsfunksjoner i rådet i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Rådet har blant annet utarbeidet lageroppbyggingsplaner for matvarer til Nord-Norge og planer for å møte en situasjon der landet rammes av en pandemi.

Nasjonal beredskapslagring

For å ha tilgang til ekstra nødproviant ved tilfeller av svært alvorlig forsyningssvikt, har NFD etablert beredskapslagre. Lagrene er plassert på ulike steder i landet og består av kjeksblokker, frysetørret mat og hermetikk. Enkelte av de lagrede varene benyttes også i forbindelse med humanitære bistandsaksjoner utenfor Norge.

Beredskapsarbeidet innen fiskeri og havbruk

Målsettingen for beredskapsarbeidet er å legge rammebetingelsene best mulig til rette for disse næringene også i en krisesituasjon.

Tilgangen på fisk og sjømat i en krisesituasjon ventes ikke å bli problematisk, da cirka 90 % av all produksjon i dag går til eksport.

Organisasjon på regionnivå

Fiskeridirektoratet har hovedkontor i Bergen og regionskontorer i Vadsø, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Måløy og Egersund. Direktoratet har ansvar for forvaltnings- og kontrollvirksomhet på regionalt (fylke) og lokalt (kommune) plan.

Norges sjømatråd markedsfører norsk sjømat over hele verden på vegne av fiskerinæringen. Sjømatrådet er i tillegg kontaktleddet mellom utdanning, forskning og næring når det gjelder markedsføring av sjømat. EFF har hovedkontor i Tromsø og utekontor i Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, Italia, Russland, Brasil, Japan, Singapore, Kina og USA.

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har ansvar for matpolitikk og landbrukspolitikken.

Matpolitikken skal sikre forbrukerne trygg mat av riktig kvalitet gjennom en sunn matproduksjon, og legge til rette for et ernæringsmessig fullgodt kosthold. Målene for matpolitikken er trygg mat, kvalitet og forbrukerhensyn. Trygg mat bygger på prinsippet om at det er næringsutøverne som har ansvaret for å sikre mattryggheten. Et sunt kosthold og en langsiktig matforsyning er i tillegg til nyskapning, mangfold og verdiskapning viktige innsatsområder i matpolitikken. LMD har også det overordnede ansvaret for plante- og dyrehelsen.

Landbruksberedskap

LMD skal bidra til at industri og handel kan opprettholdes og slik sikre forsyninger til det norske markedet i eventuelle kriser. Det overordnede målet for landbruksberedskapen er å  bidra til å gjøre landet best mulig dekket med innenlandskproduserte landbruksvarer i en krisesituasjon og i tillegg bidra til å opprettholde forsyning av nødvendige matvarer gjennom import. Normalt har vi en relativt høy andel innenlandskproduserte basismatvarer.