Muggsoppgifter i kornprodukter gir grunn til bekymring

I en fersk risikovurdering Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har laget på oppdrag fra Mattilsynet, er det beregnet hvor mye muggsoppgifter norske forbrukere kan få i seg gjennom de kornproduktene de spiser. Rapporten viser blant annet at barn kan få i seg mer enn det som er ønskelig. Mattilsynet er bekymret for hvilke helseeffekter dette kan få, og vil nå se på hvilke tiltak som kan få nivået ned.

Gul havreåkermed grønne gressstrå foran

Muggsopp kan forurense korn ute på åkeren.

Grenseverdier

  • Det er utarbeidet grenseverdier for flere muggsoppgifter i mat.
  • EUs mattrygghetsorgan EFSA vurderer hvilke nivåer av disse stoffene som er farlige for mennesker. EU bruker disse vurderingene til å fastsette grenseverdier for blant annet muggsoppgifter i mat.
  • Grenseverdiene er laget for å beskytte forbrukerne mot å ha et for høyt inntak av muggsoppgifter.
  • Det er fastsatt lavere grenseverdier av muggsoppgifter i mat som er laget spesielt for sped- og småbarn.

- Dette er en grundig risikovurdering av muggsoppgifter i korn og kornprodukter. I rapporten fra VKM er det for første gang sett på sammenhengen mellom nivået av muggsoppgifter og mengden kornprodukter nordmenn spiser. Vurderingen gir oss ny og viktig informasjon, sier Are Tømmerberg Sletta, sjef for seksjon for planter, økologi og GM i Mattilsynet. - Mattilsynet har overvåket muggsoppgifter i næringsmidler siden 1990. De siste årene har vi sett en økning som gjør oss bekymret, særlig fordi kornprodukter er en så viktig del av norsk kosthold. Det er noe av bakgrunnen for at vi i 2010 bestilte denne risikovurderingen fra VKM.

Korn og mel sjekkes nøye

Alt korn og mel som brukes til dyrefôr og mat i Norge kontrolleres for muggsoppgifter, og det er satt internasjonale grenseverdier for hvor mye korn kornproduktene kan inneholde. I Norge er det svært sjelden at grenseverdiene overskrides i matkorn, likevel ser det ut til at det generelle nivået øker. Soppgifter dannes i muggsopp som infiserer kornet under vekstsesongen eller ved lagring. Mengden varierer fra år til år. Været i vekstsesongen, dyrkningspraksis og et våtere klima kan bidra til at soppnivået i kornet øker.

Kan ha skadelige langtidseffekter

Dyreforsøk på gris har vist en negativ effekt på blant annet immunforsvar og reproduksjonsevne, og det antas derfor at et for høyt inntak kan ha skadelige helseeffekter hos mennesker på lang sikt. Resultatene viser at det er grunn til bekymring når det gjelder barna.

- Rapporten viser at barn kan få i seg mer muggsoppgifter en ønskelig. Det er ikke bra. Små barn har et mindre variert kosthold enn voksne. Dette kombinert med lav kroppsvekt gjør dem ekstra sårbare. Det er ikke snakk om noen akutt fare, men det gir likevel grunn til bekymring, sier Sletta. - Det er det totale inntaket av kornprodukter som gjør at barna kan få i seg for mye, ikke at enkeltprodukter har for høye nivåer av muggsoppgifter. Jeg vil også presisere at dette ikke dreier seg om mat laget spesielt for små barn, men om vanlige kornprodukter. Vi vil nå gjøre en grundig vurdering av hvilke tiltak som kan få ned innholdet av muggsoppgifter i kornprodukter. En endring av grenseverdiene er ett tiltak som kan vurderes, i samarbeid med EU.

Kornprodukter er viktig for barn

Kornprodukter har en helt sentral rolle i Helsedirektoratets kostråd til både barn og voksne.

- Korn og grove kornprodukter er en svært viktig kilde til energi og viktige næringsstoffer som riktige karbohydrater, fiber, jern, B-vitaminer og antioksidanter, sier fungerende divisjonsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet. - Vi anbefaler et variert kosthold med mye grove kornprodukter, grønnsaker og frukt. Et slikt kosthold forebygger alvorlige sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes. Hos små barn bidrar grove kornprodukter til å forebygge jernmangel og derigjennom sikre optimal utvikling. De gunstige helseeffektene av grove kornprodukter finner vi til tross for at det dessverre også finnes uheldige stoffer i disse matvarene. Ved å sikre god ernæringsstatus og et høyt inntak av antioksidanter fra kornprodukter, grønnsaker og frukt, beskytter vi cellene i kroppen mot forurensinger og andre skadelige stoffer i maten vi spiser.

Kan også ha konsekvenser for dyrevelferden

For mye muggsoppgifter i dyrefôr kan også få konsekvenser for dyr, og særlig for gris, viser rapporten fra VKM. Dårlig appetitt og nedsatt fruktbarhet kan ramme dyr som spiser fôr som inneholder mer soppgifter enn det som er anbefalt. Soppgiftene brytes imidlertid raskt ned i dyret, og det er helt trygt å spise kjøtt, melk og egg fra dyr som eventuelt har fått i seg for mye slike soppgifter.

Mattilsynet vil nå vurdere tiltak

Mattilsynet skal nå se på hvilke tiltak som kan bidra til å senke nivåene av muggsoppgifter.

- Det finnes flere ulike tiltak som kan redusere innholdet av soppgifter i korn, sier Sletta. - Vi vil nå samarbeide tett med andre etater og med rådgivningstjenesten i den videre oppfølgingen av denne rapporten. Mattilsynet er også i gang med å planlegge et nytt, flerårig overvåkingsprogram på korn og kornprodukter. Rapporten fra VKM vil være et viktig grunnlag for dette arbeidet.

Kontakt:
Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910