EFSA med ny vurdering av dioksiner og PCB i matvarer og fôr

EUs mattrygghetsorgan EFSA har publisert en risikovurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB i mat og fôr basert på ny kunnskap om stoffene, data om forekomst i mat og om spisevaner i Europa. I vurderingen senkes ukentlig tolerabelt inntak betydelig. Det betyr at mengden dioksiner og dioksinlignende PCB som ansees som trygt å få i oss via mat er lavere enn det vi tidligere trodde.

Fabrikkpiper med røyk som forurenser

 Foto: Colourbox.com

Dioksiner

Dioksiner oppstår som et biprodukt i forbrenningsprosesser der det er karbon og klor tilstede. PCB (polyklorerte bifenyler) ble tidligere brukt i elektrisk utstyr og i bygningsmaterialer som mørteltilsetning, i isolerglasslim, fugemasse og maling. Felles for disse miljøgiftene er at de bruker lang tid på å brytes ned i miljøet, samles opp i næringskjeden, gjerne i fettrike vev hos dyr. Vi finner dem derfor i en rekke matvarer og menneskelige vev, men i lave konsentrasjoner. For høy eksponering over tid for dioksiner og PCB kan føre til helseskade.

Myndigheter og industri har jobbet aktivt for å redusere utslippene av disse stoffene, noe som har ført til at konsentrasjonene i miljø, mat og mennesker har sunket siden 1970-tallet.  Mer enn ca. 90% av det vi får i oss av dioksiner og dioksinlignende PCB kommer fra maten vi spiser, resten stammer fra forurenset luft, jord og drikkevann.

Rapporten er tilgjengelig på hjemmesiden til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Lavere tolerabelt inntak

I risikovurderingen har EFSA kommet fram til et ukentlig tolerabelt inntak (Engelsk: tolerable weekly inntake; TWI). Dette beskriver hvor mye en person kan innta av et stoff hver uke gjennom hele livet uten at det øker risikoen for negative helseeffekter.

I den nye risikovurderingen anbefaler EFSA et ukentlig tolerabelt inntak som er redusert fra 14 til 2 pikogram per kg kroppsvekt per uke. Det betyr at vi kan innta mindre dioksiner og dioksinlignende PCB enn vi tidligere trodde.

Det nye tolerable inntaket skal blant annet beskytte mot negative effekter for sædkvalitet hos menn.

EFSA konkluderer med at den gjennomsnittlige eksponeringen hos ungdom, voksne og eldre var opptil fem ganger høyere enn den nye TWI’en. Dette gjelder også for barn.

Bestiller to nye risikovurderinger fra VKM

- Vi vil gå grundig gjennom rapporten og vurdere hvilke konsekvenser EFSAs vurderinger kan ha for videre håndtering, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.

Mattilsynet bestiller snart to nye risikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). En med spørsmål rundt dioksininnhold i mat, og den andre er en oppdatering av vurderingen VKM laget i 2014 om nytte versus risiko ved inntak av fisk.

- Vi ønsker å få vurdert hva EFSAs eksponeringsberegning betyr utfra nordmenns matvaner. Det er viktig å få dette gjennomgått før vi vurderer om det er behov for å endre våre råd og advarsler, sier Wiborg.

Det er viktig å understreke at denne rapporten først og fremst er basert på europeiske forhold, og ikke gjelder norske forbrukere spesifikt.

- Derfor må vi også se hvordan EU-kommisjonen forholder seg til rapporten de har bestilt og hvilke tiltak de anbefaler. Mattilsynet følger og deltar i arbeidet i EU om mulige regelverksendringer på matområdet, sier Wiborg.

Gjeldende advarsler om dioksin og PCB

Mattilsynet advarer allerede mot flere matvarer som har vist seg å inneholde høyere nivåer av dioksiner og PCB enn anbefalt.

- Vi har for eksempel advarsel mot å spise måseegg og brunmat fra krabbe rettet mot barn, gravide og ammende. Vi har også råd mot å spise fisk fra enkelte fjorder og fraråder å spise fiskelever fra selvfangst, avslutter Wiborg.

Mattilsynets advarsler finner du på matportalen.no

Se omtalene av saken fra:
VKM: Dioksiner og dioksinliknende PCB: tolerabelt inntak er oppdatert
Havforskningsinstituttet: Lavere tålegrense for dioksiner og dioksinlignende PCB