Endrer sjømatadvarsel for Stavanger

Mattilsynet advarer gravide, ammende og små barn under fem år mot å spise selvfangstet torsk fisket i Stavanger havne- og nærområde. Nye miljøundersøkelser viser at torsken inneholder kvikksølv over anbefalt nivå for disse gruppene. Det er imidlertid trygt for alle andre å spise torsken. Mattilsynet advarer også mot å spise selvfangstet blåskjell fra enkelte områder i Stavanger havneområde.

Torsk

 Foto: Lauritzen og Westhammer, Norwegian Seafood Export Council, wwwt.seafood.no

Mattilsynet har vurdert mattryggheten for selvfangstet sjømat i Stavanger utfra sedimentundersøkelser av sjøbunnen i Stavanger utført av COWI for Stavanger kommune. I miljøundersøkelsen er det gjort analyser av miljøgifter som tungmetaller og organiske miljøgifter i torsk, lyr hummer og blåskjell.

Føre-var advarsel for torsk

Antallet torsk som er analysert er i utgangspunktet for få til å utgjøre et grunnlag for full kvalifisert vurdering. Likevel viser undersøkelsene at filet fra torsken har høyere nivå av kvikksølv enn det som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) anbefaler for gravide, ammende og små barn.

- Advarselen til gravide, ammende og små barn mot å spise torsken er derfor også en føre-var-advarsel for å beskytte disse sårbare gruppene ekstra. For alle andre grupper er det imidlertid trygt å spise torsken, sier Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Advarselen gjelder for området i utstrekning øyene Roaldsøy, Vassøy, Langøy, Hundvåg og Buøy, og området mellom øyene, samt havnen.

For fiskelever blir det ikke gitt egen advarsel for Stavanger havne- og nærområder, siden det er en generell advarsel som gjelder for hele kysten om ikke å spise fiskelever fra selvfangst.

Ikke spis blåskjell fra Jardarholm og Vågen

Blåskjell er undersøkt flere steder. Analyseresultatene viser få overskridelser med unntak fra Jardarholmen.

- Derfor bør det ikke plukkes blåskjell fra området rundt Jadarholmen, det vil si innenfor området Jadarholm, Steinøyholmen og Hundvåg, sier Nordås.

Den eksisterende advarselen mot å spise blåskjell i Vågen (indre havn) består. Nordås understreker at man alltid må sjekke Blåskjellvarselet før man plukker blåskjell.

Hvorfor og når gir Mattilsynet advarsler?

Mattilsynet gir advarsler om å begrense eller ikke spise visse typer sjømat hvis det viser seg at fisk og skalldyr fra forurensede områder har for høyt innhold av miljøgifter. Advarslene gjelder deg som fisker og fangster til eget bruk. Det er du som har ansvaret for at den fisken du fisker er trygg. Mattilsynets advarsler er derfor en hjelp til deg som fisker.

Fisk og sjømat du kjøper i butikk eller spiser på restaurant skal være trygg og overholde alle grenseverdier. Dette har både fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører et selvstendig ansvar for.

Oppdatert advarsel

Gravide, ammende og små barn (˂ 5 år) advares mot å spise filet av torsk som er fisket i Stavanger havne- og nærområde (selvfangst). Nærområdet sees på som i utstrekning øyene (Roaldsøy, Vassøy, Langøy, Hundvåg og Buøy) og området mellom øyene og havnen, samt havnen. 

Ikke spis blåskjell (selvfangst) fra området innenfor Jadarholm, Steinsøyholmen og Hundvåg. Mattilsynet advarer også alle mot å spise blåskjell fra området Vågen i indre havn (selvfangst).

Kontaktperson:
Harald Nordås, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 82 31