Er det trygt å spise tang og tare?

Det er en økende interesse for tang og tare til bruk som mat og tangprodukter kan bli en viktig del i norsk kosthold i fremtiden. Samtidig vet vi for lite om de stoffene i tangprodukter som kan ha negativ effekt på helsen. Derfor må tang og tare generelt brukes med forsiktighet og ikke spises i store mengder. 

Tang i sjøen

Inntil Mattilsynet har fått mer kunnskap på plass, anbefaler de at folk ikke spiser store mengder med tang og tare. Foto: Colourbox.com

Tang og tare (også kalt makroalger og alger) er plantelignende organismer som består av tre grupper: brunalger, rødalger og grønnalger. Alger fra alle disse gruppene blir brukt til mat.

Kan inneholde helsefarlige stoffer

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har på oppdrag fra Mattilsynet sett på stoffer i tang og tare som kan ha negativ effekt på folkehelsen og dyrehelsen – med vekt på de viktigste artene i norske farvann som er aktuelle til bruk i mat og fôr.

Det er mye vitenskapelig litteratur og mange påstander om positive helseeffekter av å spise tang og tare, men Mattilsynet har i denne omgang kun sett på mattryggheten.

Hovedkonklusjonene fra NIFES er at det er behov for mer kunnskap på området. De viktigste risikostoffene i norsk tang og tare ser ut til å være tungmetallet kadmium, uorganisk arsen og jod. Høye konsentrasjoner av uorganisk arsen og kadmium kan sette begrensninger for bruk av tang og tare til bruk i mat. Høyt jodinnhold, spesielt i brunalger, kan også begrense mengden man kan benytte i mat.

Se NIFES - Dette vet vi om mattrygghet for tang og tare

Tangprodukter kan inneholde flere tusen ganger så mye jod som annen mat. Jod er et grunnstoff som har viktige funksjoner i kroppen, men for mye jod kan være helseskadelig ved å påvirke funksjonen til skjoldbruskkjertelen.

Uorganisk arsen finnes i en rekke tradisjonelle matvarer og ikke bare i alger. Arsen er et grunnstoff som finnes i mange ulike former i miljøet. For høyt inntak av uorganisk arsen kan føre til sykdommer som hudkreft og lungekreft.

Kadmium finnes i en rekke tradisjonelle matvarer og ikke bare i alger. Kadmium er et giftig tungmetall som hoper seg opp (blir akkumulert) i kroppen. For mye kadmium kan gi nyreskader, beinskjørhet og øke risiko for å få kreft.

Generelt er det brunalgene som har høyest innhold av de helsefarlige stoffene, men det er store variasjoner mellom både arter, voksested, alder og årstider. Eksempler på brunalger er grisetang, blæretang, sukkertare og butare. Noen arter brunalger kan for eksempel inneholde opptil 4-5000 mg jod/kg tørrvekt.

Importerte tangprodukter kan også inneholde helsefarlige stoffer

Det importeres en rekke produkter som brukes i blant annet i sushi-retter. Nori-tang som brukes på utsiden av maki-ruller inneholder etter det vi kjenner til, moderate mengder med jod. Salat av Wakame - også kalt sjøgress - inneholder mye jod. Kombu-tang som ofte brukes i supper, kan inneholde større mengder med jod. Mattilsynet har per i dag ikke fått analysert innholdet i disse produktene og kan derfor ikke gi noen konkrete tall på jodinnholdet.

En annen importvare er Hijikitang. Mattilsynet advarer mot bruk av denne fordi den inneholder store mengder uorganisk arsen. Unngå å spise hijiki-tang.

Hvor mye er det trygt å spise?

Det er særlig jodinnholdet som ser ut til å begrense hvor mye man bør spise av tang og tare. Det er viktig med tilstrekkelig inntak av jod er for helsen, men inntak av for mye jod over lengre tid er skadelig. Noen grupper av befolkningen må være spesielt forsiktige med store inntak. Dette gjelder gravide, ammende, små barn og folk som har sykdommer i skjoldbruskkjertelen.

Du kan få i deg mer enn det dobbelte av det øvre tolerable inntaket ved å spise kun 1 gram av visse typer tørket tang per dag. Tallene er imidlertid veldig usikre, fordi vi mangler kunnskap om hvor mye av jodinnholdet i algene som kroppen tar opp (biotilgjengelighet) og om hvordan mengden av jod og også andre risikostoffer blir endret under bearbeiding -  som tørking, koking, osv.

Utfra det vi vet i dag kan vi ikke gi konkrete anbefalinger om hvor store mengder tang og tare-produkter det er trygt å spise.

Inntil vi har fått mer kunnskap på plass, anbefaler vi derfor at folk ikke spiser store mengder med tang og tare.

Husk det generelle rådet om å spise variert. Et variert kosthold gir deg et godt grunnlag for god helse og bidrar til at du får i deg næringsstoffene du trenger og minsker risikoen for et for stort inntak av uønskede stoffer. 

Råd til egen høsting av tang og tare

Skal du høste selv må du sørge for å gjøre det i områder med rent vann. Unngå for eksempel nærhet til kloakkutslipp og forurensete fjorder.