Lav helserisiko fra radioaktivitet i mat og drikke

Helserisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke i Norge er lav for de aller fleste, viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort for Mattilsynet.

 Foto: Colourbox.com

Risikovurderingen om radioaktivitet i mat, som ble overlevert fra VKM til Mattilsynet onsdag 23. august, slår også fast at den alvorligste helseeffekten av å få i seg radioaktive stoffer i små mengder fra mat og drikke, er faren for å utvikle kreft. Funnene viser at kreftrisikoen ved å bli utsatt for naturlig og menneskeskapt radioaktivitet i Norge er lav eller svært lav, og at det gjelder alle aldersgrupper.

Det finnes radioaktivitet i norsk natur som følge av naturlig radioaktivitet i grunnen og nedfall fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Stoffet cesium-137 har 30 års halveringstid og finnes fortsatt i forholdsvis høye nivåer i rein, sau, sopp og bær fra de områdene som ble mest rammet av radioaktivt nedfall i 1986.

– Risikovurderingen fra VKM gir oss for første gang vitenskapelige vurderinger på at de tiltak myndighetene satte i verk etter Tsjernobylulykken har hatt god effekt. Dette vil vi ta med oss når vi nå skal arbeide videre med vår håndtering av radioaktivitet i mat og dyr. Rapporten gir også god kunnskap som vil være nyttig ved en eventuelt ny hendelse og er nyttig for videre beredskapsplanlegging, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.

Folk flest trenger ikke å tenke på radioaktivitet når de planlegger kostholdet sitt. Men, risikovurderingen til VKM viser at for de som spiser svært forurenset reinsdyrkjøtt, varierer risikoen i dag fra lav til moderat, etter hvor mye de spiser. For storkonsumenter av svært forurenset sauekjøtt er risikoen lav, mens kreftrisikoen for personer som spiser mye vilt, sopp og bær fra skog og mark som ble forurenset etter Tsjernobyl-ulykken er svært lav. Sjømat inneholder mer av det naturlig forekommende stoffet polonium-210 enn andre matvarer. Kreftrisikoen for storkonsumenter er vurdert som lav for fisk og svært lav for skalldyr.

Grunnvann inneholder varierende mengder radon-222. Fjellbrønner i noen typer berggrunn er spesielt utsatt. For personer som drikker vann fra slike brønner, ble risikoen vurdert som lav til moderat, avhengig av mengden av radon-222 i vannet.

Om risikovurderingen

VKM har vurdert åtte ulike radioaktive stoffer, og brukt eksisterende kostholdsundersøkelser og kjennskap til nivå i matvarene. Ut fra denne kunnskapen har de gjort en grundig risikovurdering av hva radioaktiviteten betyr for folkehelsen. VKM har sett på hva befolkningen generelt spiser, inkludert barn, og også utsatte grupper som spiser mye av matvarer/vann som inneholder mer radioaktivitet. Dette gir et godt grunnlag for videre vurderinger av regelverk, grenseverdier og kostholdsråd.

Se risikovurderingen: VKM: Lav helserisiko ved radioaktivitet i mat og drikke