Mattilsynet anbefaler ikke riskaker til små barn

Små barn bør ikke spise riskaker fordi de kan få i seg for mye uorganisk arsen. Bakgrunnen for advarselen er en vurdering fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM).

Riskaker

 Foto: Colourbox.com

Fakta om arsen

Arsen er et grunnstoff som forekommer både naturlig og som følge av menneskelig aktivitet. Det finnes i mange former, som kan være enten organisk - dvs. som inneholder karbon - eller uorganisk. Det er først og fremst uorganisk arsen som er helseskadelig. Risplanter tar opp arsen ekstra effektivt gjennom rotsystemet. Det vi i Norge kaller arsen, heter arsenik på svensk og arsenic på engelsk. Det vi i Norge kaller arsenikk er imidlertid den spesielle arsenforbindelsen arsentrioksid med det kjemiske navnet arsentrioksid (As2O3). Dette stoffet er svært giftig.

Mattilsynet advarer allerede i dag mot risdrikk til barn under seks år. Basert på vurderingen fra VKM vil Mattilsynet nå også advare mot riskaker til barn og mot Hijiki-tang.

– Risikovurderingen til VKM konkluderer med at voksne nordmenn ikke står i fare for å få i seg mer uorganisk arsen enn andre europeere. Inntaket av uorganisk arsen i Europa er på et nivå som gjør at en mulig helserisiko ikke kan utelukkes. Små barn spiser mer i forhold til kroppsvekten sin enn voksne og får derfor en høyere eksponering for uorganisk arsen. Inntak av riskaker kan gi en økt helserisiko.  Vi har derfor valgt å anbefale at barn ikke bør drikke rismelk eller spise riskaker, sier seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.

Sverige og Danmark har også lignende anbefalinger.

Mulig helserisiko

Arsen (As) er et grunnstoff som primært finnes i berggrunnen, jord og grunnvann. Det finnes to hovedformer for arsen, organisk og uorganisk. Det er først og fremst de uorganiske formene som er helseskadelige. For høyt inntak av uorganisk arsen kan føre til sykdommer som hudkreft og lungekreft.

Det europeiske mattrygghetsorganet EFSA har tidligere uttalt at eksponeringen for uorganisk arsen bør reduseres. Det var noe av bakgrunnen for at Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere inntaket av uorganisk arsen i den norske befolkningen. Mattilsynet ønsket å vite om det var grunn til å tro at befolkningen i Norge har et spisemønster som fører til en annen eksponering enn resten av Europa.

Næringsmidlene som inneholder mest uorganisk arsen er ris og risprodukter, samt kosttilskudd basert på alger og skalldyr. Riskaker og Hijiki-tang er eksempler på mat som kan inneholde ekstra høye nivåer av uorganisk arsen. Fisk har generelt høye nivåer av totalarsen, men nivået av uorganisk arsen er meget lavt.

EU har bestemmelser for hvor mye uorganisk arsen det kan være i ris og risprodukter. Dette regelverket gjennomføres nå også i Norge. Ris som skal brukes i produkter ment for barn har ekstra strenge krav.

VKMs vurdering av norske forhold er basert på en mindre populasjonsstudie med et representativt utvalg av befolkningen og deltagere som spiser mye fisk og annen sjømat. For mer informasjon om risikovurderingen, se VKMs pressemelding.

Råd til forbrukere

De som har et høyt inntak av de næringsmidlene med det høyeste innholdet av uorganisk arsen kan stå i fare for å få i seg for mengder som gir en økt helserisiko. Ved å variere mellom ulike typer matvarer og produkter, vil du kunne unngå å få for mye av uønskede stoffer fra ett eller noen få produkter med høyt innhold.

Mattilsynet advarer i dag mot risdrikk til barn under seks år. Basert på vurderingen fra VKM fraråder Mattilsynet nå også å spise Hijiki-tang og å gi riskaker til barn. Hijiki-tang inneholder høye nivåer av uorganisk arsen, i motsetning til andre typer tang. Hijiki-tang brukes ikke i sushi.

Noen tiltak ved tilberedningen kan bidra til redusere mengden uorganisk arsen i ris.  Å bruke ekstra mye vann under kokingen og helle av overskuddsvannet etterpå, har vist seg å kunne redusere nivåene betraktelig.

Se også VKM: Vurdering av uorganisk arsen i norsk kosthold

For mer informasjon kontakt:
Pressevakten i Mattilsynet, mobil 469 12 910