Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer i 2016, viser ingen alvorlige funn i kjøtt eller andre animalske produkter.

Sau som beiter på fjellet

 Foto: Mattilsynet

I 2016 ble det tatt i alt 3947 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I én prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler eller forurensende stoffer i mengder som var over grenseverdiene. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Analysene viste ingen konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av legemidler.

Det ble påvist steroider i seks storfeprøver og seks saueprøver, og to svineprøver. Produksjonsdyr produserer naturlige steroider som påvises i små mengder under analysering, særlig om dyrene er drektige.

Mattilsynet fant kadmium over grenseverdien i leverprøver fra tre småfe og ett storfe. I tillegg ble det funnet høyt kadmium innhold i lever fra 10 reinsdyr, og 25 elg. De høye nivåene skyldes kadmium som finnes i miljøet og gjelder dyr som har gått på utmarksbeite og ville dyr. I tillegg ble det påvist bly over grenseverdien i en muskelprøve fra elg. Denne skyldes sannsynligvis blyammunisjon.

Fremmedstoffprogrammet er et overvåkings- og kartleggingsprogram som har pågått siden 1985. I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt, og vilt. Prøver av viltlevende dyr (elg, hjort og rådyr) blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

- Det er ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og funnene handlet mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet.

Importprogrammet

Mattilsynet gjennomfører også kontroll av fremmedstoffer i animalske næringsmidler som importeres fra land utenfor EØS. Overvåkingen omfatter forbudte stoffer og vekststimulerende stoffer, legemidler, og forurensende stoffer i kjøtt og honning.

Totalt ble det tatt ut 93 prøver av kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe og hjort samt honning i 2016. Vi fant ingen overskridelser av grenseverdier i de analyserte importprøvene.

Overvåkingsprogrammene ble i 2016 administrert og koordinert av Mattilsynets hovedkontor, seksjon for fremmedstoffer og EØS. Prøvene ble tatt av inspektører i alle Mattilsynets fem regioner.

Se sammendrag av rapporten "Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2016"