Radioaktivitet

Norge fikk betydelig nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Radioaktivt cesium (137Cs) har vært det største problemet på grunn av halveringstiden på 30 år. For radioaktivt cesium er tiltaksgrensene for melk og barnemat 370 Bq/kg og for alle andre vanlige næringsmidler 600 Bq/kg. For reinkjøtt, vilt og vill ferskvannsfisk er tiltaksgrensen 3000 Bq/kg. Kostholdsrådene til befolkningsgrupper som spiser mye reinkjøtt, gjelder fremdeles.

En flokk med reinsdyr i en innhegning

 Foto: Mattilsynet

Høyfjellsområdene i Gudbrandsdalen, Valdres, indre deler av Trøndelagsfylkene, samt sydlige deler av Nordland var de områdene som ble hardest rammet av radioaktivt nedfall.

Nedfallet skapte særlig problemer for småfe på utmarksbeite og for reinsdyr. I Norge slaktes det omtrent 1 200 000 småfe og omtrent 85 000 tamrein i året (tall fra 2014). Det er fortsatt nødvendig å følge opp både småfe og tamrein med målinger av levende dyr og inndeling av landet i frisoner og tiltakssoner. Soneinndelingen viser i hvilke områder det er nødvendig å sette i verk mottiltak (nedfôring o.l.) før dyrene slaktes. Mattilsynet er ansvarlig for dette.

Måleresultatene viser at det radioaktive innholdet i utsatte næringsmidler (småfe, reinsdyr og vill ferskvannsfisk), er betydelig lavere enn det som var tilfelle de første årene etter Tsjernobyl-ulykken. Reinsdyr og småfe fra utsatte områder kan imidlertid fortsatt ha høye verdier. Man må derfor fortsette med overvåking og tiltak som målinger av levende dyr, nedfôring før slakting og stikkprøvekontroll av slaktet.

Gå til Mattilsynets kostholdsråd for Mat forurenset med radioaktivitet