Risikovurdering av bly i hjorteviltkjøtt viser liten men klar økt helserisiko for utsatte grupper

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert om konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med blyammunisjon har noen negativ helseeffekt. Konklusjonen er at personer som spiser hjorteviltkjøtt hver måned eller oftere, har litt mer bly i blodet enn andre. Dette gir økt helserisiko for utsatte grupper.

Død elg

Kjøtt fra hjortevilt (elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort) felt med blyammunisjon kan inneholde bly.  Dette blyet tas opp i kroppen hos de som spiser kjøttet. Mengden bly i blodet gjenspeiler hvor mye bly man har i kroppen

Rapporten viser at folk som spiser hjorteviltkjøtt felt med blyammunisjon hyppig, det vil si mer enn en gang i måneden, har en økt risiko for å få høyt blodtrykk og nyreskader. For barn som spiser slikt kjøtt ofte kan det medføre en liten reduksjon i IQ. Dette gjelder også fostre i mors liv.

Rapporten fra VKM er tydelig på at risikoen for mennesker med normalt blodtrykk, og barn med normal IQ, ikke er merkbar. Hvor stor effekten av den økte risikoen for kroniske nyreskader er imidlertid vanskeligere å forutsi.

Personer med høyt blodtrykk har en høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Foster og barn som ekponeres for bly, kan skade utviklingen av hjernen. Det kan måles som nedsatt IQ. En liten nedgang i IQ vil ikke merkes hos barn med normal IQ, men det kan for eksempel gjøre at barn som allerede har lav IQ kan få lærevansker.

Analyser av blod fra nordmenn som spiste hjorteviltkjøtt viste at blynivåene økte mest blant de som spiste kjøttdeig fra elg og hjort, og spesielt hvis den var kjøpt i butikken.

Jegere som oppga at de ladet patronene selv hadde høyere blynivåer i blodet enn de som ikke gjorde det.

Blyeksponering kommer fra mange kilder i hverdagen, og selv om eksponeringen har gått kraftig ned de siste årene bla. på grunn av forbudet mot blyholdig bensin, er det fremdeles viktig å redusere den.

Hva gjør Mattilsynet videre?

- Vi er fornøyde med den grundige vurderingen VKM har gjort på oppdrag for Mattilsynet. Denne rapporten vil danne grunnlaget for de kostholdsrådene vi vil komme med. Vi kommer til å gå nøye gjennom rapporten og regner med at våre konklusjoner og anbefalinger vil være klare over sommeren, sier Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet.

- Vi vet at det er mange familier i Norge som spiser hjorteviltkjøtt ofte, og det er viktig at de får god informasjon fra oss om hva vi anbefaler, og hva vi eventuelt vil fraråde, avslutter Fjetland.

Les hele rapporten på VKM sine nettsider VKM - Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon

Kontaktperson
Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910