Importører av matemballasje må bedre kontrollrutinene

En undersøkelse fra Mattilsynet viser at importører av matemballasje må forbedre sine rutiner for å unngå at matemballasje inneholder skadelige stoffer.

Plastikkbokser med grønnsaker

 Foto: Colourbox.com

Mattilsynet har sjekket 33 virksomheter. To tredjedeler av disse var importører av matkontaktmaterialer både fra land innen EU/EØS og import fra tredjeland. Kina var det tredjelandet det ble importert flest matkontaktmaterialer fra.

Totalt ble 53 matkontaktmaterialer (emballasje, servise og produksjonsutstyr) vurdert. Av disse var vel en fjerdedel produsert i Norge. De importerte materialene var enten produsert i EU/EØS (24) eller tredjeland (15).

Samsvarserklæringer (dokumentasjon som viser at produktet er utført i samsvar med forskriftenes krav) kunne framlegges for tre fjerdedeler av matkontaktmaterialene. Det var i hovedsak de importerte materialene som ikke hadde samsvarserklæring (12 av 39). Bare én av 14 matkontaktmaterialer produsert i Norge manglet samsvarserklæring.

Nivået på kunnskap om regelverket var dårligst hos importørene. Det var indikasjoner på en sammenheng mellom manglende kunnskap hos virksomheten og fravær av samsvarserklæring.

Kvaliteten på informasjonen som ble gitt i samsvarserklæringene, var gjennomgående ikke tilfredsstillende. Bare 11 (28 %) av totalt 40 ble vurdert å gi god nok informasjon om matkontaktmaterialet. Til sammenligning var tilsvarende resultat fra Danmark( i et nordisk prosjekt), 81 %. og alle matkontaktmaterialene hadde samsvarserklæring. Forskjellene i resultater må ses i lys av at danske myndigheter har prioritert området over lenger tid.

Det ble gjort analyser av 11 matkontaktmaterialer, som avdekket ftalater i sju materialer. Les mer om stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper. Materialene er enten trukket fra markedet, eller det har blitt gitt pålegg om at de ikke kan brukes til visse typer næringsmidler. Prøvene som ble analysert, ble tatt ut på mistanke med bakgrunn av type plast (myk PVC-plast) og tidligere analyser utført i Danmark. Resultatene i Norge bekreftet de danske funnene. Ftalater er generelt ikke et problem for plastmaterialer, men resultatene viser at stoffet fortsatt finnes i enkelte typer produkter.

Virksomhetenes ansvar

Det er virksomhetenes ansvar at de som produserer, importerer eller bruker matemballasje følger regelverket. De må ha en egenkontroll der de dokumenterer at emballasje og andre materialer og gjenstander er slik regelverket krever.

- Regelverket for matkontaktmaterialer er komplekst, og Mattilsynet ønsker å styrke kunnskapen og tilsynet på dette området. Vi har også dialog med bransjen hvor veiledning om regelverk og korrekt bruk av matkontaktmaterialer er sentrale områder, sier Ågot Li, prosjektleder for den norske rapporten om matkontaktmaterialer i Mattilsynet.

Del av nordisk prosjekt

Mattilsynets kontroll var et bidrag til et felles-nordisk prosjekt om matkontaktmaterialer, utarbeidet med støtte fra Nordisk Ministerråd. Rapporten fra det nordiske prosjektet ble presentert høsten 2015.

For mer informasjon kontakt:
Pressevakten i Mattilsynet, mobil 469 12 910,