Risikovurdering 2006: Helsefare ved bruk av enkelte kjøkkenredskaper i sort plast

Påviste mengder av stoffet 4,4'-MDA avgitt fra enkelte kjøkkenredskaper laget av sort plast kan utgjøre en helsefare, viser en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynets regelverk krever at denne typen stoffer ikke skal være påvisbare i mat.

Når du kjøper kjøkkenredskaper:

  • Spør i butikken! Mattilsynet oppfordrer forbrukere til å be forhandleren om en garanti for at kjøkkenredskaper i plast er helsemessig trygge å bruke
  • Alternativt kan du vurdere å kjøpe kjøkkenredskaper av andre materialer enn plast, forutsatt at du kan bruke slike materialer i dine panner, gryter og kjeler

Allerede innkjøpte kjøkkenredskaper:

  • Har du anskaffet kjøkkenredskaper i plast hvor det er dokumentert en overskridelse av grenseverdiene, bør du levere dem tilbake i butikken der de er kjøpt eller du bør kaste dem
  • Dersom forhandleren kan garantere og dokumentere at de produktene du har kjøpt er produsert i samsvar med regelverket, etter at Mattilsynet avdekket overskridelser, bør du akseptere dette
  • Dersom du har plastredskaper i kjøkkenskuffen som du er usikker på opprinnelsen til eller dersom forhandleren ikke kan gi deg garanti for disse, bør du vurdere å kaste dem

De siste årene har det gjentatte ganger blitt varselet om at kjøkkenredskaper av sort plast (nylon) avgir fremmedstoffer til mat som overskrider grenseverdiene. Stoffene som avgis er såkalte primære aromatiske aminer (PAA). Et av stoffene innen denne gruppen, 4,4’MDA, er kreftframkallende i forsøksdyr, og det er derfor satt svært lave grenseverdier.

Mattilsynet følger fortløpende opp meldingene som kommer via EUs varslingssystem og sørger for at de aktuelle produktene som overskrider grenseverdiene blir trukket fra det norske markedet. Norske forbrukere blir oppfordret til å be forhandleren om en garanti før de går til innkjøp av slike produkter, samt å vurdere å kaste allerede innkjøpte produkter av ukjent merke.

Norsk risikovurdering bekrefter helsefare

På bakgrunn av den kreftfremkallende egenskapen til stoffet 4,4'-MDA (4,4'-methylene dianiline) i forsøksdyr ønsket Mattilsynet at Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skulle vurdere helserisikoen ved inntak av stoffet tilsvarende de høyeste nivåene som ble funnet ved analyse av kjøkkenredskapene.

VKM har vurdert den beregnede kreftrisikoen som ikke akseptabel. Den reelle risikoen avhenger av den faktiske bruken av redskapene, og vil antagelig være lavere fordi:

  • Riskovurderingen tar utgangspunkt i verst tenkelig tilfelle, det vil si relativt lang kontakttid ved høy temperatur, og et stort inntak av mat som har vært i kontakt med redskapene.
  •  
  • Beregningene er gjort ut fra daglig bruk av redskapene gjennom hele livet.
  • Det er langt fra alle røreredskaper som avgir for mye av de mistenkt kreftfremkallende stoffene. Mattilsynet har påvist at 3 av 50 undersøkte kjøkkenredskaper overskred grenseverdiene i mat. Diverse svarte røreredskaper

- Mattilsynet er svært lite tilfredse med funn av kreftfremkallende stoffer som avgis fra kjøkkenredskaper og kaller inn til et møte for å høre bransjens redegjørelse og syn på de funnene som er gjort, sier rådgiver Per Fjeldal i Mattilsynet.

Det er importørene som har ansvaret for å levere produkter som er helsemessig trygge å bruke.