Nivået av akrylamid i mat bør fortsatt ned

Mattilsynet har analysert innhold av akrylamid i potetprodukter på det norske markedet. Resultatene viser at nivået av akrylamid er noe lavere på høsten enn på våren. Generelt bør nivåene av akrylamid i mat reduseres ytterligere.

I 2006 ble det tatt prøver av et bredt utvalg av matvarer. I 2007 valgte Mattilsynet å konsentrere seg om potetprodukter. Denne produktgruppen er blant dem som varierer mest i akrylamidinnhold og samtidig har hatt de høyeste nivåene. Resultatene i 2006 og 2007 viser at nivåene av akrylamid i potetprodukter er lavere enn de første undersøkelsene som ble gjort i 2002/2003.

- Mattilsynet forventer likevel at industrien fortsetter å ta i bruk tilgjengelig teknologi og jobber videre med å finne metoder som kan redusere nivåene ytterligere, sier Cécile Blom, rådgiver i seksjon for omsetning til forbruker ved Mattilsynets hovedkontor.

Noe lavere verdier på høsten

I 2007 har Mattilsynet analysert 45 potetprodukter. Det ble gjort to prøveuttak, ett på våren og ett på høsten.

Produkter laget av poteter som har stått lagret noen måneder inneholder mer sukker og gir dermed høyere nivåer av akrylamid når potetene stekes. Man forventet derfor å finne mer akrylamid i produktene som var tatt ut på våren enn på høsten. Dette gjorde man også, men forskjellene var ikke store. I det store og hele er resultatene ganske like det som ble funnet i 2006.

Høyt inntak av akrylamid kan være helsefarlig

Akrylamid er et kjemisk stoff som blir dannet i mange stivelsesholdige matvarer under steking og annen produksjon og tilbereding ved høy temperatur. Akrylamid er sannsynligvis kreftframkallende ved en såkalt gentoksisk mekanisme og kan utgjøre en helsefare for forbrukerne. En risikovurdering gjennomført av norske eksperter viser at cirka 40 krefttilfeller årlig kan skyldes akrylamid..Myndighetenes mål er å redusere nivået av akrylamid i mat så mye som det er praktisk mulig. Dette er i tråd med konklusjonene i risikovurderingen fra WHO og FAO’s felles vitenskapskomité fra 2005.

Mattilsynet minner om de generelle kostholdsrådene med hensyn til akrylamid: Det er viktig å spise variert og balansert. Storspisere av stekt og fritert mat som chips og pommes frites bør redusere inntaket. Det samme gjelder stordrikkere av kaffe. Ved tilberedning av mat hjemme bør forbrukere unngå hardsteking av maten og forøvrig følge stekeanvisningen på pakningene nøye.

Omfattende forskningsaktivitet

Det pågår fortsatt mye forskning på akrylamid, både nasjonalt og internasjonalt, men det har vist seg vanskelig å finne metoder som reduserer mengdene i vesenlig grad uten samtidig å endre de ulike produktenes karakteristika.

Norsk industri har gjennom flere samarbeidsprosjekter, delvis med støtte fra Forskningsrådet forsøkt å utvikle teknologi som kan redusere dannelsen av akrylamid ved fullskalaproduksjon av ulike typer næringsmidler. Myndighetene har hele tiden hatt et åpent og godt samarbeid med industrien på dette området.

Ikke bare i Norge

Akrylamid er ikke et særnorsk problem, og Mattilsynet samarbeider med andre lands myndigheter, både nordiske og ellers i Europa, for å finne fram til metoder for å redusere akrylamidmengden i matvarer.

Mattilsynet vil fortsette å overvåke nivåene av akrylamid i matvarer på det norske markedet. Overvåkingen er en del av et 3-årig EU-styrt program hvor det skal samles inn data fra alle medlemslandene. Resultatene fra overvåkningen vil danne grunnlag for å vurdere hvorvidt det skal lages et regelverk på området, inkludert grenseverdier.

 Akrylamid, µg/kg
 ProduktAntall produkterHøst 07Vår 07
Min.Maks.MedianMin.Maks.Median
Pommes frites8240520390100550310
Potetchips1430012006601501300780
Snacks basert på poteter71502000550701900730
Produkter av poteter rettet mot barn270380225150260205
Halvferdige potetprodukter (fra frysedisk)128070018040460155