Stort sett bra hygiene i ferskvareavdelinger

69 posent av ferskvareavdelingene i Hedmark og Oppland hadde ingen eller små avvik da Mattilsynet i perioden juli til september 2014 gjennomførte uanmeldte inspeksjoner på alle butikkene, totalt 67, som har ferskvareavdeling eller ferskvaredisk.

Kjøtt i ferskvaredisk

 Foto: Mattilsynet

 - Vi ser likevel enkeltbutikker som har et forbedringspotensial. De må skjerpe seg, sier Helga Fossum, seniorrådgiver i Mattilsynet.

En avdeling fikk umiddelbart pålegg om å vaske ned sine lokaler, 19 ferskvareavdelinger fikk pålegg på grunn av manglende renhold, orden og vedlikehold, samt utilfredsstillende varmholding og nedkjøling av næringsmidler. 47 avdelinger hadde ingen mangler.

- Virksomheten som måtte vaske ned lokalene sine hadde forsømt renholdet over tid slik at det under benkenivå hadde bygget seg opp urenheter og belegg. Vi ga hastepålegg for å få en umiddelbar bedring og dermed hindre helsefare, sier Helga Fossum.

Av de øvrige 19 butikkene som fikk pålegg var det flest mangler vedrørende renhold, orden og vedlikehold i lokalene, samt utilfredsstillende varmholding og nedkjøling av næringsmidler. Halvparten av butikkene hadde flere forhold å rette opp i, mens andre halvparten fikk pålegg kun for ett forhold.

10 butikker fikk pålegg relatert til sitt egenkontrollsystem. Avvik på internkontroll henger ofte sammen med avvik på andre forhold da det viser at egne rutiner ikke blir fulgt. Eksempelvis skal internkontrollen inneha rutiner som ivaretar renhold, temperaturstyring og håndtering av næringsmidler.

 - Vi synes det er urovekkende at disse virksomhetene ikke klarer å følge sine egne rutiner. De fleste har rutiner på plass, men etterlevelsen ser ut til å mangle, sier Helga Fossum.

I dette tilsynet ønsket Mattilsynet å inspisere hvordan ferskvarer eller lettbedervelige matvarer som kjøtt, ost eller fisk håndteres, oppbevares, tilberedes, varmebehandles og nedkjøles i butikken og om lokaler og utstyr var egnet for formålet. Da det håndteres lett bedervelige matvarer i stort omfang, er det av stor betydning for mattryggheten at virksomhetene har nødvendig kompetanse og gode interne rutiner for å sikre trygg mat.

47 av 68 butikker har ingen eller små avvik

Resultatene fra tilsynet viser at mange ferskvareavdelinger har stor forståelse for betydningen av god hygiene og gode rutiner. En del av kjedene støtter godt opp om de enkelte butikker blant annet med å hjelpe dem i utarbeidelsen av internkontrollsystemer som er tilpasset den enkelte virksomhet.

 - Vi er tilfreds med at det er få avvik relatert til personlig hygiene, krav til utstyr og mottakskontroll av varer. Videre ser vi at det er svært viktig med et stabilt personale som kjenner rutinene godt og tydelig ledelse. I virksomheter der daglig leder eller ferskvaresjef mangler, ser vi flere avvik enn i virksomheter med ansvarlige ledere, sier Helga Fossum.

Hvilke åtte kravpunkter ferskvareavdelingene ble kontrollert på kan du lese mer om i sluttrapporten som ligger vedlagt nederst på siden.

Mattilsynet følger med

 - Vi utfører uanmeldte tilsyn etter en risikovurdering. Ferskvareavdelinger tilbyr lettbedervelige matvarer i stort omfang og det er svært viktig at mattryggheten er godt ivaretatt. – Vi fortsetter å prioritere uanmeldte tilsynsbesøk i ferskvareavdelinger, sier Helga Fossum.

Pressekontakt:
Helga Fossum, seniorrådgiver, telefon 62 33 14 12/917 09 597