Analyser av skrulokk 2007: Færre skrulokk avgir ftalater til næringsmidler

På bakgrunn av at det ble funnet høye nivåer av ftalater i fete sauser på glass med skrulokk høsten 2006 tok Mattilsynet ut nye prøver sommeren 2007. Ingen av prøvene som ble tatt ut sommeren 2007 er å anse som helsefarlige. Dette indikerer at industrien i stor grad har skiftet til lokktyper som ikke inneholder ftalater.

Mattilsynet fant høsten 2006 ftalater i flere typer fete sauser på glass med skrulokk. Det er tetningsringen mellom lokket og halsen på glasset som avgir ftalater under produksjon og ved etterfølgende lagring av maten. Etter at Mattilsynet, med bistand fra Folkehelseinstituttet, hadde gjennomført en risikovurdering av prøvene som ble tatt ut høsten 2006, ble det fastslått at flere av produktene inneholdt konsentrasjoner som overskrider tolerabelt daglig inntak (TDI).

Mattilsynets distriktskontorer har fulgt opp overskridelsene som ble avdekket ved prøveuttak høsten 2006.

Ingen akutt helsefare

I undersøkelsen fra 2007 besto de aller fleste lokkene av andre myknere enn ftalater. De få lokkene der ftalater fortsatt var i bruk avgav ikke stoffer i mengder til maten som gjorde maten utrygg. Inntak av ftalater fra denne typen mat kan likevel være én av flere kilder til eksponering for stoffgruppen ftalater. Ftalater kan blant annet gi milde leverskader og skader på fosterutvikling og reproduksjon ved langvarig overskridelse av TDI. Det er derfor sterkt ønskelig at eksponeringen for denne typen stoffer på sikt reduseres.

Nytt regelverk er fastsatt

Mattilsynet har lenge vært en pådriver for å få etablert et strengere regelverk for matkontaktmaterialer gjennom medvirkning i EUs arbeidsgrupper. Grenseverdier for og forbud mot ftalater plast og plastpakninger er nå fastsatt i EU-direktivet som regulerer plaststoffer brukt i matkontaktmaterialer. Det nye regelverket vil tre i kraft i Norge i løpet av sommeren 2009. Kravene består i et forbud mot bruk av de aktuelle ftalatene i skrulokk. Regelverket generelt vil, etter Mattilsynets vurdering, gi forbrukeren en tilstrekkelig beskyttelse.

Grenseverdier, kombinert med et delvis forbud mot bruk av ftalater i matkontaktmaterialer vil dessuten gjøre det enklere for Mattilsynet å føre tilsyn med denne typen produkter.