Dioksiner og PCB-nivå i norske egg og norsk melk er godt under grenseverdiene

Mattilsynet har undersøkt om norskproduserte egg og norsk kumelk inneholder helseskadelige mengder av dioksin og dioksinlignende PCB. Svaret er at både egg og melk inneholder svært lite av disse miljøgiftene.

 Foto: Colourbox.com

Dioksin og dioksinlikende PCB er miljøgifter som kan samles i kroppen til dyr, fisk og mennesker. Inntak av høye konsentrasjoner av dioksin og PCB over lang tid kan føre til nedsatt immunforsvar, redusert fruktbarhet, økt risiko for å utvikle kreft og endringer i hormonbalansen. Stoffene er fettløselige og det er derfor hovedsakelig fra fettholdige næringsmidler vi får i oss disse miljøgiftene.

Det har vært knyttet flere hendelser til disse stoffene i mange EU-land. Blant annet ble det påvist høye konsentrasjoner av dioksiner i egg i Tyskland i 2011.  

Under grenseverdi

Mattilsynet gjennomfører årlig en rekke overvåknings- og kontrollprogrammer av dyr og matvarer. I «Fremmedstoffprogrammet – landdyr» sendte Mattilsynet inn til analysering 152 hønseegg-prøver og 55 storfemelk-prøver i årene 2014 til 2017. Prøvene ble hentet fra alle fylker, med unntak for Troms og Finnmark. Resultatene fra undersøkelsen viste at alle prøvene hadde nivåer av dioksiner og dioksin-liknende PCB i egg og melk godt under grenseverdiene som er satt i vårt regelverk.

– Et visst nivå av forurensing med dioksiner og dioksinliknende PCB påvises i prøvene. Dette samsvarer med liknende undersøkelser som er gjennomført på dioksiner og dioksin-liknende PCB i egg og melk. Samlet viser likevel funnene i denne undersøkelsen at norskprodusert egg og kumelk inneholder svært lite dioksiner og dioksin-liknende PCB, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet.

Les sammendrag og se rapporten: Dioksiner og dioksin-liknende PCB i hønseegg og storfemelk 2014 – 2017 (mattilsynet.no)