Få funn av bly, kadmium og tinn i vegetabilske produkter

Mattilsynet har i 2011 analysert 275 prøver av vegetabilske produkter for bly, kadmium og tinn. Resultatene viser at det generelt er lite slike tungmetaller i frukt, grønnsaker, og nøtter på det norske markedet.

Frukt og grønnsaker

Det beste rådet for å redusere inntaket av miljøgifter er å spise variert. Foto: iStockphoto.com

Prøvene er tatt ut hos grossister og importører, og fra både ferske og bearbeidede produkter.

Funn av kadmium i tomatpuré

Det er funnet kadmium i nivåer over fastsatt grenseverdi i to prøver av fersk og tørket sopp. En gulrotprøve lå også over fastsatt grenseverdi for kadmium. I fem av syv tomatpuréprøver var innholdet av kadmium rett over grenseverdien som er satt for fersk tomat. Det er ikke satt noen egen grenseverdi for tomatpuré

- Siden tomatpuré er sterkt konsentrert tomat og vi kun har en grenseverdi for fersk råvare, så må man ta hensyn til en prosesseringsfaktor og regne seg tilbake til sannsynlig innhold av kadmium i den opprinnelige råvaren. Det vil si at de funnene vi har gjort ikke gir grunn for bekymring, sier seniorrådgiver Birgitte Lyrån i Mattilsynet.

Mattilsynet vil likevel følge opp og ta prøver av fersk tomat neste års undersøkelse. Det er også viktig å understreke at virksomhetene har ansvar for å påse at alle råvarer de benytter i sin produksjon over holder regelverket.

Mindre kadmium i solsikkekjerner

I 2006 ble det påvist flere prøver med kadmium i solsikkekjerner. (se lenke i høyre spalte). I denne kartleggingen ble det tatt ut 12 solsikkeprøver. Alle prøvene lå under grenseverdien som diskuteres for oljeholdige frø i EU.

Det ble ikke funnet kadmium eller bly i høye nivåer i pinjekjerner eller i ulike typer nøtter.

Noen funn av bly

Kartleggingen viser videre funn av bly i prøver av te, fersk og hermetisert sopp samt en prøve av importert potet. Funnet i potet var en overskridelse av grenseverdien, mens prøvene av sopp lå under. Det er ikke er fastsatt grenseverdier for te, og man må også her regne med en oppkonsentrering i forhold til hva som er reelt inntak av ferdig trukket te.

Det ble ikke gjort funn av tinn over grenseverdien for hermetiske produkter.

Bisfenol A under grenseverdier

Hermetikk og metallokket på glassprodukter kan være belagt med et beskyttende belegg for å blant annet hindre overføring av metaller fra lokk og hermetikk til næringsmiddelet. Stoffet Bisfenol A kan overføres fra dette belegget til næringsmidler og Mattilsynet ønsket derfor å undersøke tilfellet av dette i noen av prøvene. Det ble tatt prøver fra barnemat på glass og hermetikk, men det ble ikke påvist overføring av slike stoffer over gjeldende grenseverdi for plast.

Spis variert

- Det er ikke ønskelig med fremmedstoffer i mat, fordi dette er stoffer som oppkonsentreres i menneskekroppen og som er helseskadelige dersom mengden blir for høy. Det er derfor fastsatt grenseverdier for disse stoffene i mat. Det beste rådet for å redusere inntaket av miljøgifter er å spise variert, sier seniorrådgiver Birgitte Lyrån i Mattilsynet.

Om kartleggingen av fremmedstoffer i vegetabilske produkter

Rapporten er utarbeidet av NILU (Norsk institutt for luftforskning) i samarbeid med Mattilsynet.

Prosjektet er en oppfølging av tidligere undersøkelser av fremmedstoffer i vegetabiler foretatt i 2006. Mattilsynet vil følge opp kartleggingen med mer prøvetaking for analyse av fremmedstoffer i 2013.

Se vedlagt rapport om kartlegging av fremmedstoffer i vegetabiler. Bestemmelse av bly, kadmium og tinn, nederst på siden.

Kontaktpersoner:
Birgitte Lyrån, seniorrådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf 64 94 43 91

Har du spørsmål vedrørende analysene, kontakt NILU.

Har du folkehelserelaterte spørsmål, kontakt Folkehelseinstituttet.