Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet i 2017

Mattilsynet fant i 2017 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fire prøver av importerte matvarer. Resultatene viser at forekomsten av ulovlig GMO i Norge er lav.

Maiskolbe

 Foto: iStockphoto

Påvisningene ble gjort gjennom Mattilsynets årlige overvåknings- og kontrollprogram for genmodifisering, der Veterinærinstituttet er ansvarlig for analysene. Det ble ikke påvist ulovlig GMO-innhold i de øvrige 57 matprøvene.

- Resultatene bekrefter at forekomsten av ulovlig GMO i Norge fortsatt er lav. Tallene avviker ikke vesentlig fra tidligere års undersøkelser, sier Inga Torp Nielsen, programkoordinator i Mattilsynet.

I Norge er det ikke tillatt å omsette eller markedsføre mat som er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer uten godkjenning fra Mattilsynet, og det er per i dag ingen godkjente genmodifiserte matvarer i Norge.

I 2017 ble det funnet ulovlig høyt innhold av EU-godkjent genmodifisert soya i tortillalefser fra USA, vegetarburger fra Malaysia og tørkede soyabønner fra Thailand. I tillegg ble det funnet ulovlig genmodifisert fersk, grønn papaya fra Thailand. Produktene ble trukket tilbake fra markedet i de tilfellene det ikke var utsolgt.

Importørene må bedre importrutinene

Tilsynsresultatene viser at bare fem av 35 matimportører hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter. Disse var i hovedsak store importører til industri og dagligvare.

- Dette er et betraktelig dårligere resultat enn tidligere år, og årsaken er sammensatt. Vi velger ut importører og prøver ut fra risiko, og prioriterer tilsyn hos små/mellomstore og nyetablerte importører. I tillegg fokuserer vi mer på tilsyn med importørenes egenkontroll nå, enn før. Det er en effektiv metode for å øke bevisstheten om regelverket og plassere ansvaret der det hører hjemme – hos virksomhetene, sier Torp Nielsen.

Sporforurensninger er vanlig

I 25 prosent av matprøvene ble det påvist lovlige spormengder av EU-godkjent genmodifisert materiale. Slike spormengder skyldes som oftest forurensning fra genmodifiserte varer under transport, håndtering eller foredling før mottak i Norge. Regelverket tillater inntil 0,9 prosent sporforurensning av EU-godkjent genmodifisert materiale, hvis den er utilsiktet eller teknisk uunngåelig.

Om GMO-tilsyn

Målet med overvåknings- og kontrollprogrammet er å sjekke om importørene følger det norske regelverket for genmodifiserte produkter, og hvert år kontrolleres forekomsten av ulovlig GMO-materiale i mat, fôr og såvarer. Det tas stikkprøver av varer der risikoen for å finne genmodifisert materiale er størst.

Soya og mais er de artene som dyrkes og omsettes i størst omfang genmodifisert på verdensmarkedet. Mange sorter genmodifisert mais og soya er også godkjent som mat og fôr i EU. Ingen varianter av ris eller papaya er EU-godkjent, men påvises jevnlig ved kontroller. I 2017 ble det tatt ut prøver av importerte matvarer som inneholdt mais, soya, ris og papaya.

Det er viktig at virksomhetene arbeider systematisk for å ha en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter. Tilsyn med virksomhetenes internkontroll gjennom stikkprøvekontroll av dokumentasjon på fravær av genmodifisert materiale i produktene som prøvetas, er en del av programmet.

Overvåknings- og kontrollprogrammet er et samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet er ansvarlig for analysene.

Les sammendrag og se rapporten: Tilsyn med genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2017 (mattilsynet.no)