Få funn av ulovlig GMO

Kun én av 55 prøver av næringsmidler på det norske markedet inneholdt ulovlig genmodifisert materiale. Det viser Mattilsynets tilsynsprosjekt på genmodifisert mat og fôr i 2009.

Maiskolbe

 Foto: iStockphoto

Formålet med Mattilsynets prosjektet har i første rekke vært å sjekke etterlevelse av regelverket på området. Per dags dato er det ingen genmodifiserte næringsmidler som er godkjent i Norge.

Resultatene fra prosjektet har kun avdekket funn av ulovlig innhold av genmodifisert materiale i ett maisprodukt. Produktet ble trukket tilbake fra markedet. Selv om antallet prøver er begrenset, og utvalget av prøver er noe tilfeldig, gir dette en indikasjon på at innholdet av ulovlige mengder av genmodifisert materiale i næringsmidler på det norske markedet er lavt.

Prøvene som er samlet inn består hovedsakelig av råvarer og lite bearbeidede produkter som inneholder mais eller soya, da det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden. I tillegg er også noen risprodukter undersøkt. Det er analysert og kontrollert dokumentasjon for til sammen 55 prøver, fordelt på 23 prøver av soya, 26 av mais og 6 risprodukter. I alt 37 ulike virksomheter har blitt kontrollert. Vurderingene av dokumentasjon knyttet til fravær av genmodifisert materiale og virksomhetens internkontrollsystem, inngår som en viktig del av tilsynsarbeidet.

Spormengder av genmodifisert materiale er påvist i ett av fem produkter som ble undersøkt. Dette er lavere enn de to foregående årene, men det er fortsatt viktig at virksomhetene arbeider for å tilstrebe en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter.

Kontrollen av dokumentasjonen som er innhentet viser at bare 1 av 4 virksomheter som deltok i prosjektet har manglende eller ikke gode nok rutiner på dette området. Dette er en betydelig endring fra tidligere år hvor det har vært stor overvekt av virksomheter som har hatt mangelfull dokumentasjon. Mulige årsaker til forbedringen kan være bedre rutiner hos virksomhetene, bytte av leverandører og prøvetaking hos andre virksomheter enn tidligere som har hatt bedre dokumentasjon. Virksomheter som fortsatt har mangler på dette området må utarbeide bedre rutiner i sine internkontrollsystemer for å forhindre innblanding av genmodifisert materiale i sine produkter.

I tillegg til de 55 næringsmidlene ble det tatt prøver av 62 fôrvarer og 14 såvarer. Det ble påvist ulovlig innhold av genmodifisert materiale i tre fôrvarer.