Få funn av ulovlig GMO i 2011

Mattilsynets tilsynsprosjekt på genmodifisert mat og fôr viser at det er få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet. Kun 2 av 143 undersøkte prøver hadde GMO-innhold i strid med regelverket. De to prøvene var av proteinprodukter brukt i styrketreningsmiljøer.

To maiskolber

Spormengder av genmodifisert materiale ble påvist i ca. en tredjedel av næringsmiddelprodukter og ca. to tredjedeler av undersøkte fôrvarer. Resultatene fra dokumentasjonskontrollen i næringsmiddelvirksomhetene viser at tre av fire virksomheter som ble kontrollert i prosjektet har gode nok rutiner for å unngå innblanding av genmodifisert materiale i sine produkter.

- Resultatene er omtrent som forventet og skiller seg ikke vesentlig fra foregående års resultater, sier rådgiver Øygunn Østhagen i Mattilsynet.

De 143 prøvene som ble tatt i prosjektet, er fordelt på 68 av næringsmidler, 64 av fôrvarer og 11 av såvarer. Veterinærinstituttet har utført alle analysene i prosjektet.

Formålet med tilsynsprosjektet har i første rekke vært å sjekke etterlevelse av regelverket på området. Per dags dato er det ingen genmodifiserte næringsmidler som er godkjent i Norge.

Prøvene av næringsmidler som er samlet inn består hovedsakelig av råvarer og lite bearbeidede produkter som inneholder mais eller soya, da det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden. I tillegg er noen ris- og linfrøprodukter undersøkt. Det er analysert og kontrollert dokumentasjon for til sammen 68 prøver, fordelt på 23 prøver av soyaprodukter, 28 av maisprodukter, 9 av risprodukter og 8 av linfrøprodukter. I alt 40 ulike virksomheter har blitt kontrollert. Vurderingene av dokumentasjon knyttet til fravær av genmodifisert materiale og virksomhetens internkontrollsystem, inngår som en viktig del av tilsynsarbeidet.

Totalt ble det påvist GMO i 35 prosent av de analyserbare næringsmiddelprøvene.

Resultatene fra prosjektet har kun avdekket funn av ulovlig innhold av genmodifisert materiale i to proteinprodukter med soya fra samme leverandør. Det er sannsynlig at funnet skyldes GMO som er godkjent i EU, i hovedsak RoundupReadySoya. Det ble også gjort funn i et tilsvarende produkt i 2010. Mattilsynet fattet vedtak om omsetningsforbud for det aktuelle partiet, og importøren i Norge er fulgt opp.

- Selv om antallet prøver er begrenset, og utvalget av prøver er noe tilfeldig, gir resultatene en indikasjon på at innholdet av ulovlige mengder av genmodifisert materiale i næringsmidler på det norske markedet er lavt, sier Østhagen.

Mattilsynet viderefører tilsynet med GMO i innværende år. På verdensmarkedet blir det stadig vanskeligere å finne råvarer som er fri for GMO, spesielt for soya.

Les mer og se rapporten på Mattilsynets nettsider: Mattilsynet - Resultater fra tilsynsprosjekt på genmodifisert mat og fôr i 2011

Kontaktperson i Mattilsynet:
Øygunn Østhagen, rådgiver i Seksjon for planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret.
Tlf. 64 94 43 85