Tilsyn på spisesteder:

Fire serveringssteder i Hedmark ble stengt

131 av 258 serveringsteder måtte rette opp forhold, fire steder ble stengt, og ett sted fikk omsetningsforbud for mat utgått på dato. Dette var resultatet da Mattilsynet i perioden januar til mai 2014 sjekket serveringssteder i Hedmark og Oppland.

Uhygenisk kjøkkenbenk med riskoker

 Foto: Mattilsynet

Totalt 131 spisesteder fikk pålegg om å rette opp en eller flere mangler av ulik alvorlighetsgrad:

  • 75 spisesteder hadde manglende renhold, orden og vedlikehold i lokalene
  • 63 spisesteder hadde manglende internkontroll
  • 37 spisesteder hadde manglende sporbarhet på råvarer og produkter

Spisestedene hadde også mangler på utstyr og temperaturstyring, forhold rundt personlig hygiene, samt lagring og håndtering av næringsmidler. 

- Særlig avdekket vi mangler ved serveringsstedenes lokaler fordi det var dårlig orden, renhold og vedlikehold, sier seniorrådgiver Helga Fossum i Mattilsynet.

Spisestedene må etterleve egen internkontroll

Internkontrollen er basert på spisestedets egen gjennomgang av produksjonen, noe som gjør at virksomheten får oversikt over egne næringsmiddelfarer og arbeidsoperasjoner. Dermed kan serveringsstedet lage tilpassede rutiner slik at de har kontroll med egne farer.

 - Vi synes det er urovekkende at virksomhetene ikke klarer å følge sine egne rutiner. De fleste har rutinene på plass, men etterlevelsen ser ut til å mangle.

Tilsynsresultatene viser store variasjoner i serveringsbransjens forståelse av hvilken betydning god hygiene og gode internkontrollrutiner har for at de skal servere trygg mat.

 - Produksjon av mat er virksomhetenes ansvar og det er helt grunnleggende at spisestedene har kompetanse på hygiene og kjennskap til hva som kan påvirke maten negativt, sier Helga Fossum.

God utvikling siden 2012

I 2014 fikk 5 serveringssteder hastevedtak fra Mattilsynet. Hastevedtak betyr at det på grunn av helsefare er viktig å sette i verk tiltak umiddelbart, eksempelvis stenging av virksomheten. I 2013 fikk 6 spisesteder hastevedtak. Altså skrev Mattilsynet ut færre hastevedtak i år, til tross for at vi kontrollerte nesten dobbelt så mange spisesteder.

I år hadde 49 prosent av de inspiserte virksomhetene ingen eller mindre vesentlige mangler ved sin drift, mens det i 2013 og 2012 var henholdsvis 37 prosent og 47 prosent.

Mattilsynet fulgte i år opp de to foregående års tilsynsprosjekter ved å sette søkelys på hygiene i kjøkkenet slik at spisestedene kan servere trygg mat. Vi har prioritert å føre tilsyn med mange av de som fikk pålegg i 2013.

 - Det er svært positivt at de virksomhetene som hadde alvorlige avvik under fjorårets tilsynsprosjekt ikke har anmerkninger ved de uanmeldte tilsynene som er gjennomført i år, sier Helga Fossum.

Mattilsynet innfører smilefjestilsyn i restaurantbransjen i 2015

Hensikten er at forbrukere på en enkel måte skal få informasjon om hvordan Mattilsynet har vurdert viktige forhold som hygiene, rengjøring og vedlikehold ved siste inspeksjon. Smilefjeset skal henge godt synlig på spisestedet.

Du kan lese mer om tilsynsprosjektet i sluttrapporten Mattilsynet - Rapport: Tilsyn med spisesteder i Hedmark og Oppland januar – mai 2014

Kontaktperson
Helga Fossum, seniorrådgiver, telefon 62 33 14 12/ 917 09 597