Fortsatt behov for oppfølging av akrylamidnivåene

Mattilsynet har fått analysert akrylamid i utvalgte potetchipsprodukter på det norske markedet. Produktene er fra tre av de større produsentene i Norge. Resultatene viser at nivåene i enkelte av produktene fortsatt bør ned.

Potetgull med rifler

Akrylamid regnes for å være kreftfremkallende og nivåene skal være så lave som det med rimelighet er mulig å oppnå. Foto: iStockphoto.com

Siden akrylamid ble oppdaget i mat i 2002, har det pågått et arbeid med å øke kunnskapen om stoffet og finne gode tiltak for å få nivåene ned. Mattilsynet har i denne tiden bidratt inn i arbeidet med å undersøke innholdet av akrylamid på det norske markedet, blant annet i brød og knekkebrød i 2017. Gjennom vårt tilsyn har vi også veiledet om akrylamidproblematikken og om regelverket som nylig ble fastsatt. 

I 2020 valgte vi ut potetchips, da dette er produkter som jevnt over har et høyere innhold av akrylamid, og hvor Mattilsynet har en dialog med bransjen om arbeidet med å redusere akrylamidnivåene. Poteter er stivelsesrike råvarer som igjen kan gi akrylamid ved steking/fritering ved høye temperaturer. Potetenes potensial for å danne akrylamid under steking varierer mellom potetsort, potetkvalitet, dyrkingsforhold i ulike sesonger, steketemperaturer også videre. Norske dyrkingsforhold kan gi ekstra utfordringer knyttet til dannelse av akrylamid.

I alt 12 prøver av potetchips, salt og paprika, er analysert for innhold av akrylamid. Akrylamidnivåene i prøvene varierer fra 246 til 968 mikrogram per kilo(µg/kg). En av produsentene har produkter med akrylamidnivåer over referanseverdien på 750 mikrogram per kilo, som satt for potetchips.

Sammenlignet med resultatene fra 2014 viser flere prøver lavere nivåer, men fremdeles er det enkelte produkter som viser for høye nivåer.

Nivåene i maten skal være så lave som mulig

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har risikovurdert akrylamid og konkludert med at akrylamid fra mat kan øke risikoen for utvikling av kreft hos mennesker i alle aldersgrupper. Det er derfor ønskelig at akrylamidnivåene i mat er så lave som mulig.

I 2017 fastsatte EU en forordning med bestemmelser knyttet til akrylamidinnholdet i mat som også gjelder i Norge. Dette er et regelverk som fremmer igangsetting av tiltak som reduserer akrylamidinnholdet i mat. Det er ulike tiltak som virker i de ulike matvarekategoriene. Virksomhetene plikter å gjennomføre tiltak som skal sikre lavere nivåer av akrylamid i sine produkter.

Det er i tillegg fastsatt referanseverdier for akrylamid i matvarekategorier. For potetchips er den satt til 750 mikrogram per kilo. Dette er ikke det samme som grenseverdier, men viser analyser at nivåene er over denne verdien skal virksomheten vurdere de reduserende tiltakene som de har iverksatt. Produksjonsprosessene skal tilpasses for å oppnå akrylamidinnhold som er så lavt som det med rimelighet er mulig å oppnå og under referansenivåene.

Mattilsynet følger resultatene opp med bransjen

- Mattilsynet forventer at alle virksomheter gjør det de kan for å få akrylamidnivåene så lave som mulig og iverksetter ytterligere tiltak når analyser viser nivåer over referanseverdien. Vi er i dialog med bransjen og følger opp analyseresultatene med de aktuelle virksomhetene, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.

Akrylamidproblematikken vil fortsatt være en viktig del av vår offentlige kontroll med kjemiske farer, også for andre typer matvarer.

Se sammendraget og rapporten. Analyser av akrylamid i potetchips 2020